OBJEKTIF KAJIAN Mengenalpasti jenis aplikasi yang digunakan Mengenalpasti tahap

Objektif kajian mengenalpasti jenis aplikasi yang

This preview shows page 3 - 7 out of 8 pages.

OBJEKTIF KAJIAN Mengenalpasti jenis aplikasi yang digunakan. Mengenalpasti tahap penggunaan aplikasi. SKOP KAJIAN Kajian ini hanya memberi fokus kepada penggunaan teknologi maklumat (IT) kepada agensi harta tanah. Organisasi yang dikaji adalah agensi harta tanah yang terletak dalam kawasan Johor Bahru.
Image of page 3
KAJIAN LITERATUR TEKNOLOGI MAKLUMAT Teknologi Maklumat (Information Technology) atau IT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data (Rahman, Basri, Husain, Shahrul, & Mohd, 2017). APLIKASI Aplikasi adalah suatu subkelas perisian komputer yang menggunakan keupayaan komputer secara langsung untuk melaksanakan tugas yang dikehendaki oleh pengguna (Sulhan, 2017).
Image of page 4
KAJIAN LITERATUR HARTA TANAH Menurut teknologi undang-undang pada beberapa kehakiman adalah merupakan suatu barang tidak bergerak yang mencakup tanah berserta segala suatu yang berada diatasnya misalnya bangunan, tanaman dan lain-lain (Kanun Tanah Negara 1965, Akta 56, seksyen 5).
Image of page 5
METODOLOGI KAJIAN
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture