Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Coping ul represiv este unul dintre factorii pe care

Info icon This preview shows pages 85–86. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Coping-ul represiv este unul dintre factorii pe care Bonanno ş i Mancini îl propun în modelul lor. Acest tip de coping este marcat de o evitare simultan ă a stimulilor negativi sau amenin ţă tori ş i o cre ş tere a excit ă rii la nivel fiziologic ca r ă spuns la ace ş tia. Dac ă la început coping-ul represiv a fost v ă zut ca neadaptativ ş i cu influen ţ e negative asupra s ă n ă t ăţ ii, lucr ă ri mai recente demonstreaz ă ca pentru persoanele îndoliate, coping-ul de acest tip este asociat cu raportarea a mai pu ţ ine probleme de s ă n ă tate (Coifman, Bonanno, Ray ş i Gross 2007). La întrebarea de ce acest tip de coping aduce beneficii în cazul pierderii, Bonanno, Davis, Singer ş i Schwartz (1991) ne ofer ă r ă spunsul. Coping-ul represiv este un proces automat în care persoanele se îndep ă rteaz ă f ă r ă efort de stimulul care îi amenin ţă , p ă strându- ş i astfel resursele cognitive. Dinamica ata ş amentului este un alt factor care contribuie la un nivel mai mare de rezilien ţă la pierdere ş i descrie impactul pe care experien ţ ele de îngrijire timpurii le au asupra rela ţ iilor adulte. Asem ă n ă tor modelului rezilien ţ ei cognitive care considera factorul auto- eficacitate unul important în a face fa ţă evenimentelor stresante, modelul rezilien ţ ei la pierdere propune o viziune pozitiv ă despre sine ca fiind unul dintre factorii importan ţ i în a face fa ţă pierderii. Pentru c ă experien ţ ele adversive reprezint ă o poten ţ ial ă amenin ţ are la starea de bine ş i pot s ă includ ă sentimente de vulnerabilitate ş i sl ă biciune, persoanele îndoliate sunt motivate s ă restabileasc ă pe de o parte, controlul asupra evenimentelor iar, pe de alt ă parte, s ă restabileasc ă un grad optim al optimismului cu privire la viitor (Mancini ş i Bonanno 2009). Referitor la percep ţ ia asupra sinelui, autorii introduc în modelul lor sim ţ ul identit ăț ii. În cazul pierderilor, indivizii raporteaz ă absen ţ a unei p ă r ţ i din ei, un sine incomplet. Persoanele cu un nivel ridicat al rezilien ţ ei raporteaz ă mici schimb ă ri în ceea ce prive ş te identitatea, putând astfel s ă r ă spund ă flexibil la schimb ă rile care se petrec în mediul lor înconjur ă tor (Bonanno, Papa ş i O’Neill 2001). Un alt factor pe care Mancini ş i Bonanno (2009) îl propun, ş i care se reg ă se ş te ş i în modelul rezilien ţ ei cognitive, face referire la emo ţ iile pozitive. Este deja recunoscut faptul c ă tr ă irea emo ţ iilor pozitive ofer ă o serie de beneficii de ordin adaptativ, atât pentru func ţ ionarea general ă cât ş i pentru a r ă spunde situa ţ iilor stresante. În ceea ce prive ş te rezilien ţ a la pierdere, emo ţ iile pozitive au un rol important în a anula emo ţ iile negative, reducând astfel nivelul stresului resim ţ it în urma pierderii (Tugade ş i Fredrickson 2004). Mai mult, emo ţ iile pozitive faciliteaz ă mecanismele de coping ş i cre ş te disponibilitatea suportului social.
Image of page 85

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 86
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern