CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN VÀ RẼ NHÁNH.pdf

Cout nphuong trinh co vo so nghiem else ifb 0 cout

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

cout << "\nPhuong trinh co vo so nghiem" ; } else // <=> if(b != 0) { cout << "\nPhuong trinh vo nghiem" ; } }
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 else // <=> if(a != 0), n ếu như hệ s a mà khác 0 thì phương trình luôn luôn có nghiệ m -b / a { cout << "\nPhuong trinh co nghiem: " << -b/a; } system( "pause" ); return 0; } Nh n xét - Đây là các khái ni ệm và cú pháp cơ bả n c a câu l ệnh điề u ki n, nó giúp cho b n có th hi u và v n d ng vào các bài toán cơ bản và căng cơ củ a l p trình. - Còn các c ấu trúc như if – else if, if else l ng vào nhau, phân bi t gi a if - if - if và if - else if else if… thì h n các b n 1 bài vi ế t khác mình s phân tích và đi chuyên sâu hơn để các b n có th n m rõ và phân bi t. II. C U TRÚC R NHÁNH (SWITCH - CASE) 1. C u trúc switch case (thi ế u) - C u trúc switch cho phép l a ch n m t nhánh trong nhi u kh năng tuỳ vào điề u ki n x y ra . CÚ PHÁP switch (<Bi ế n/BT>) { case <GT1> : <L1> ;break; case <GT2> : <L2> ;break; } <Bi ế n/BT> là bi ế n/bi u th c cho giá tr r i r c . <L ệnh> : đơn hoặ c kh i l nh {}. * S ho ạt độ ng c a switch (thi ế u) - Đầ u tiên < Bi ế n/BT > được tính, sau đó lần lượ t so sánh giá tr c a < Bi ế n/BT > v i các bi u th c h ng < GT1 >, < GT2 >,..< GT_n >. - N ế u giá tr c a m t bi u th c h ng th k trong các bi u th c này trùng v i giá tr c a < Bi ế n/BT > thì chương trình sẽ th c hi n các l nh b ắt đầ u t Lk và ti ế p t c các l ệnh phía dướ i cho t i khi: - g p câu l nh : break (t t nhiên n ế u g p các câu l nh return, exit thì cũng kế t thúc) - g p d ấu đóng móc } hế t c u trúc switch 2. C u trúc switch case (đủ ) CÚ PHÁP switch (<Bi ế n/BT>) { case <GT1> : <L1> ;break; case <GT2> : <L2> ;break; default: < L >; } * S ho ạt độ ng c a switch (đủ ) - Đầ u tiên < Bi ế n/BT > được tính, sau đó lần lượ t so sánh giá tr c a < Bi ế n/BT > v i các bi u th c h ng < GT1 >, < GT2 >,..< GT_n >. - N ế u giá tr c a m t bi u th c h ng th k trong các bi u th c này trùng v i giá tr c a < Bi ế n/BT > thì chương trình sẽ th c hi n các l nh b ắt đầ u t Lk và ti ế p t c các l ệnh phía dướ i cho t i khi: - g p câu l nh : break (t t nhiên n ế u g p các câu l nh return, exit thì cũng kế t thúc) - g p d ấu đóng móc } hế t c u trúc switch - N ế u < Bi ế n/BT
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern