nguphap_ta_0353

He didnt seem to be any the worse for his experience

Info iconThis preview shows pages 72–74. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
He didn’t seem to be any the worse for his experience. He explained it all carefully, but I was still none the wiser . C u trúc này không dùng cho các tính t c th : Those pills have made him all the slimmer. (SAI) 19.7 C u trúc No sooner. .. than (V a m i . .. thì ñ ã...)
Background image of page 72

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 73 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Ch dùng cho th i quá kh và th i hi n t i, không dùng cho th i t ươ ng lai. No sooner ñứ ng ñầ u m t m nh ñề , theo sau nó là m t tr ñộ ng t ñả o lên tr ướ c ch ng ñể nh n m nh, than ñứ ng ñầ u m nh ñề còn l i: No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V No sooner had we started out for California than it started to rain. M t ví d th i hi n t i (will ñượ c l y sang dùng cho hi n t i) No sooner will he arrive than he will want to leave. L ư u ý : No longer có ngh ĩ a là not anymore . Không dùng c u trúc not longer cho các câu có ý ngh ĩ a không còn . .. n a. He no longer studies at the university. (He does not study at the university anymore .) S + no longer + Positive Verb 19.8 So sánh h ơ n kém không dùng than (gi a 2 ñố i t ượ ng) Khi so sánh h ơ n kém gi a 2 ng ườ i ho c 2 v t mà không dùng than , mu n nói ñố i t ượ ng nào ñ ó là t t h ơ n, gi i h ơ n, ñẹ p h ơ n,. .. thì tr ướ c adj và adv so sánh ph i có the . Chú ý phân bi t tr ườ ng h p này v i tr ườ ng h p so sánh b c nh t d ướ i ñ ây (khi có 3 ñố i t ượ ng tr lên). Trong câu th ườ ng có c m t of the two + noun , nó có th ñứ ng ñầ u ho c cu i câu. Harvey is the smarter of the two boys . Of the two shirts , this one is the prettier . Pealse give me the smaller of the two cakes . Of the two books , this one is the more interesting . 19.9 So sánh b c nh t (t 3 ñố i t ượ ng tr lên) Dùng khi so sánh 3 ng ườ i ho c 3 v t tr lên, m t trong s ñ ó là ư u vi t nh t so v i các ñố i t ượ ng còn l i v m t m t nào ñ ó. ðể bi ế n tính t và phó t thành d ng so sánh b c nh t, áp d ng quy t c sau: ðố i v i tính t và phó t ng n: thêm ñ uôi -est . ðố i v i tính t và phó t dài: dùng most ho c least . Tr ướ c tính t ho c phó t so sánh ph i có the .
Background image of page 73
Image of page 74
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page72 / 129

He didnt seem to be any the worse for his experience He...

This preview shows document pages 72 - 74. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online