7232 Vaät lieäu ñóa xích Khi vaät toác truyeàn coâng suaát nho� khoâng va ñaäp

7232 vaät lieäu ñóa xích khi vaät toác

This preview shows page 4 - 8 out of 16 pages.

7.2.3.2. Vaät lieäu ñóa xích - Khi vaät toác truyeàn, coâng suaát nhoû khoâng va ñaäp thì vaät lieäu ñóa xích duøng gang GX21-40. d c Hình 7.3
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 147 - Coâng suaát trung bình, vaän toác lôùn, laøm vieäc giaùn ñoaïn duøng theùp cacbon trung bình, toâi ñaït HRC 40. - Coâng suaát lôùn, vaän toác lôùn, laøm vieäc lieân tuïc duøng theùp 40, 40X, 35X Γ C, 40X Γ , 50 Γ 2, toâi ñaït HRC = 50 ÷ 60. 7.3. NHÖÕNG THOÂNG SOÁ CHÍNH CUÛA BOÄ TRUYEÀN 7.3.1. Vaän toác vaø tyû soá truyeàn 7.3.1.1. Vaän toác vaø tyû soá truyeàn trung bình mm , 10 . 60 n . t . Z V 3 = (7.4) Vaän toác V cuûa xích vaø soá voøng quay n (voøng/phuùt) cuûa ñóa xích bò giôùi haïn bôûi ñoä moøn, taûi troïng ñoäng vaø tieáng oàn cuûa boä truyeàn. Vì vaäy, ñoái vôùi töøng loaïi xích ta haïn cheá vaän toác lôùn nhaát V max vaø khi cho tröôùt Z 1 ta seõ hoaøn toaøn xaùc ñònh ñöôïc soá voøng quay ñóa xích nhoû n 1 . Tyû soá truyeàn ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän: V 1 = V 2 Z 1 .t.n 1 = Z 2 .t.n 2 Do ñoù: 1 2 2 1 Z Z n n i = = (7.5) Tyû soá truyeàn i bò giôùi haïn bôûi khuoân khoå kích thöôùc cuûa boä truyeàn, goùc oâm vaø soá raêng ñóa xích Z 2 . Thöôøng i 8, khi vaän toác thaáp i 15. 7.3.1.2. Vaän toác vaø tyû soá truyeàn töùc thôøi Treân ñóa daãn 1: r x V V V G G G + = ( ) β ω = β = cos . r . cos V V 1 1 x (7.6) V x laø vaän toác chaïy vaøo ñóa, ro õ raøng vaän toác goùc ñóa daãn ω 1 = const nhöng V x thay ñoåi phuï thuoäc vaøo goùc β vaø lôùn nhaát khi β = 0. γ β ω = γ = ω cos . r cos . r . cos . r V 2 1 1 2 x 2 (7.7)
Image of page 5
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 148 Tyû soá truyeàn: β γ = ω ω = cos . r cos . r i 1 2 2 1 (7.8) Trong ñoù: τ ω π = β 1 1 Z β bieán thieân töø 2 1 ϕ ñeán 2 1 ϕ vaø γ bieán thieân töø 2 2 ϕ ñeán 2 2 ϕ . Keát luaän: Do V x , ω 2 bieán thieân theo chu kyø neân ñóa xích bò daãn quay khoâng ñeàu vaø gaây neân taûi troïng ñoäng P ñ trong truyeàn ñoäng xích duø ω 1 = const. P ñ = m x .a max (cuûa baùnh xích daãn) (7.9) m x q.A τ ω π ω = τ 1 1 1 2 1 x Z sin . r . d dV a Gia toác cuûa xích ñaït cöïc ñaïi khi 1 o 1 1 1 Z 180 2 Z = ϕ = τ ω π Thay caùc giaù trò treân vaøo P ñ vaø chuù yù: Vx Vr V γ ϕ 2 γ ω 2 O 2 r 2 ω 1 O 1 r 1 Vx Vr V β β ϕ 1 A Hình 7.4
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 149 Z 180 sin t d c = , ta coù: N , 10 . 8 , 1 t . n . A . q P 5 2 1 ñ (7.10) trong ñoù: A [m], q [kg/m], n 1 [voøng/phuùt], t [mm] ñ P G ñoåi chieàu neân ít aûnh höôûng ñeán söï maøi moùn xích, vì vaäy coù theå boû qua khi tính xích theo aùp suaát cho pheùp, coù theå haïn cheá söï quay khoâng ñeàu baèng caùch taêng Z 1 vaø laáy chieàu daøi xích laø boäi soá cuûa t.
Image of page 7
Image of page 8
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes