Öa øøö ibù éeðób je øôa öhaõù eah e

Info icon This preview shows pages 18–21. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Öa ØØÖ ibÙ éeÐÓb je ØÔa ÖhaÕÙ eah e ØeÙ ÖÔÓ ØeÒ Ø ie Ðe×ØÙÒ e iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒÔ Ö iÚ éed i×ØÖ ibÙ éed eÑ aÒ iè Öe iÒd éÔ eÒdaÒ Øee Ø id eÒ Ø iÕÙ e×e ÐÓÒÙÒ e d i×ØÖ ibÙ Ø iÓÒd eÔ ÖÓbab iÐiØé×ØÖ iØeÑ eÒ ØÔÓ × iØ iÚ e q ∈ Δ( V ) Óù V ⊆ R ++ Ód é Ði×eÞ Ða × iØÙa Ø iÓÒÔ Öééd eÒ Øe×ÓÙ × Ða fÓ ÖÑ edÙÒ jeÙB aÝ é× ieÒ ÓÒ ØÖeÞÕÙ iÐeÜ i×ØeÙÒ éÕÙ iÐib Öed ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie× fa ib ÐeÑ eÒ ØdÓÑ iÒaÒ Øe× E Ü eÖ ie Ù Ö ia Ø iÓÒd e ××ØÖa Øég ie ×Ñ iÜ Øe × ÒÓÒ × id è Öe Ðe jeÙÑ a Øh iÒgÔ eÒÒ ie× d e ÐagÙ Öe5E Ò ×Ù iÚaÒ Ø ÐaÔÔ ÖÓh eda Ö×aÒÝ i 97 ÓÒ ×ØÖÙ iÖeÙÒ jeÙ iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒ iÒÓÑ Ô Ðè Øe ÕÙ iÓÒÚ e ÖgeÚ e Ö× Ðe jeÙÓ Ö ig iÒa Ðe ØÕÙ iaÙÒ éÕÙ iÐib ÖeeÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×ÕÙ iÓÒÚ e ÖgeÚ e Ö× ÐéÕÙ iÐib Öe eÒ ×ØÖa Øég ie×Ñ iÜ Øe×dÙ jeÙÓ Ö ig iÒa ÐÐÓ Ö×ÕÙ e ÐiÒÓÑ Ô Ðè ØÙd ed iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒd i×Ôa Öa îØ a b a 1 , − 1 − 1 , 1 b − 1 , 1 1 , − 1 F ig 5 eÙde ÐeÜeÖ ie E Ü eÖ ie É ÕÙ iÐib ÖeÓ ÖÖé ÐéjÓÙ eÙ Ö× C ÓÒ × id é ÖÓÒ × Ðe jeÙØÖÓ i×jÓÙ eÙ Ö×iaÔ Öè× G D H , , 3 , , B 1 , , , , a G D H 2 , 2 , 2 , , B , , 2 , 2 , 2 b G D H , , , , B , 1 , , , 3 c ÖÓÙÚ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe× ÓÒ ØÖeÞÕÙ iÐeÜ i×ØeÙÒ éÕÙ iÐib ÖeÓ ÖÖé ÐéÑ a i×Ôa ×déÕÙ iÐib Öed ea ×h Ñ êÑ eeÒ ×ØÖa Øég ie× Ñ iÜ Øe× ÕÙ idÓÒÒ eÙÒÔa ieÑ eÒ Øéga ÐaÙÔ ÖeÑ ie ÖjÓÙ eÙ Ö a ÖaØé Ö i×eÞe ØéÕÙ iÐib ÖeÓ ÖÖé Ðé E ÜÔ ÐiÕÙ eÞeÒÕÙÓ iÐeÑ aÒÕÙ ed iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒdÙ jÓÙ eÙ ÖÔ eÙ Ø ÐÙ iê ØÖe faÚÓ Öab Ðe jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ h éÓ Ö ied e × jeÙÜÓÑ ÔÓ ÖØeÑ eÒ Øa Ðe jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ 4eÙÜ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e E Ü eÖ ie4 Ò jeÙd eÓk eÖ× iÑ Ô Ðié D eÙÜ jÓÙ eÙ Ö×Ôa ÖØ iiÔ eÒ ØÙÒ eÚ e Ö× iÓÒ × iÑ Ô Ðiée dÙÒ jeÙd eÔÓk e Ö : ØÓÙ ØdabÓ Öd Ðe×d eÙÜ jÓÙ eÙ Ö×Ñ e ØØeÒ Ø e ×Ù Ö Ða Øab Ðe ; Ðe jÓÙ eÙ ÖØ iÖeÙÒ ea ÖØeÕÙ iÔ eÙ Øê ØÖehaÙ Øe H ÓÙba ××e B aÚ e ÐaÑ êÑ eÔ ÖÓbab iÐiØé Ðe×Ø Ðe×eÙ ÐÐaÚÓ iÖ ;aÔ Öè×aÚÓ iÖØ iÖé×aa ÖØe iÐa ÐehÓ iÜeÒ ØÖe : Ôa ××e ÖaÙÕÙ e Ða × iÐÔ e Öd ×aÑ i×ed e e aÙÔ ÖÓØdÙ jÓÙ eÙ Öe Ø ÐaÔa ÖØ ie×eØe ÖÑ iÒ e ; Öe×Øe ÖdaÒ × Ðe jeÙaÙÕÙ e Ða × iÐdÓ iØÑ e ØØÖe e d eÔ ÐÙ ××Ù Ö Ða Øab Ðe e Ø Ðe jÓÙ eÙ ÖdÓ iØa ÐÓ Ö× jÓÙ e Ö×ÓÒ ØÓÙ Ö ;iÐa ÐehÓ iÜeÒ ØÖe : abaÒdÓÒÒ e Ö e ØÔ e Öd Öe×aÑ i×e iÒ iØ ia Ðe ; d eÑ aÒd e ÖÚÓ iÖ Ðaa ÖØe iÐdÓ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern