S ố c? cấ u tài s ả n ngu ồ n v ố n và h

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 13 - 15 out of 111 pages.

s cơ cấ u tài s n ngu n v n và h s giá tr th trƣờ ng. Cùng v i vi c s d ng phân tích Dupont năm nhân tố để đánh giá mức độ ảnh hƣở ng c a các nhân t t i ch tiêu H s kh năng sinh lờ i v n ch s h u ROE trong giai đoạ n 2010 2014 và vi c ti ế n hành d báo tài chính c a công ty trong giai đoạ n 2015 - 2017 theo cách phân tích đánh giá có căn cứ , xu t phát t chi ế n lƣợ c m i c a công ty và s tác độ ng c ủa môi trƣờ ng kinh doanh th ời điể m hi n t i, th hi ện thông qua 3 báo cáo tài chính cơ bả n, là m t n i dung m ới và có ý nghĩa c a bài lu ận văn này. 1.2. Phân tích tài chính doanh nghi p 1.2.1 Khái ni m và m ục đích phân tích tài chính doanh nghiệ p - Khái ni m: Phân tích tài chính doanh nghi p là quá trình xem xét, ki m tra đố i chi ế u và so sánh s li u v tình hình tài chính hi n hành và quá kh c a doanh nghi p, tình hình tài chính c a doanh nghi p v i nh ng ch tiêu trung bình ngành, thông qua đó các nhà phân tích có thể th ấy đƣợ c th c tr ng tài chính hi n t i và nh ng d đoán cho tƣơng lai. (Ngu n: TLTK s 14, trang 357) - M ục đích: Phân tích tài chính doanh nghiệp giúp nhà phân tích đánh giá chính xác s c m nh tài chính, kh năng sinh lãi, tiềm năng, hiệ u qu ho ạt độ ng kinh doanh, đánh giá nhữ ng tri n v ọng cũng nhƣ nhữ ng r ủi ro trong tƣơng lai củ a doanh nghi ệp, để t đó ra quyết đị nh cho phù h p.
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

9 + Đố i v i nhà qu n tr doanh nghi p: Vi c phân tích tài chính cho phép các doanh nghi p nhìn nh ận đúng đắ n kh năng, sứ c m ạnh cũng nhƣ hạ n ch ế c a doanh nghi ệp. Trên cơ sở này các doanh nghi p s xác định đúng đắ n m c tiêu cùng v i chi ến lƣợ c kinh doanh có hi u qu . Phân tích tài chính còn là công c quan tr ng trong các ch ức năng quả n tr có hi u qu doanh nghi ệp, là cơ sở ra quy ết đị nh đúng đắ n trong t ch c qu n lý, nh t là ch ức năng kiểm tra, đánh giá và điề u hành ho ạt động kinh doanh để đạ t các m c tiêu kinh doanh. + Đố i v i ch th bên ngoài doanh nghi p: ch ng h ạn ngƣờ i cho vay, nhà đầu tƣ…: thông qua việ c phân tích tài chính doanh nghi p có th đánh giá đƣợ c kh năng thanh toán, khả năng sinh lờ i và hi u qu ho ạt độ ng kinh doanh c a doanh nghi p, t đó ra nhữ ng quy ết đị nh cho vay, thu h i n ho ặc đầu tƣ vào doanh nghi p m
Image of page 14
Image of page 15
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes