Làm cái b ụ ng c? a v ợ trương lên đượ c

This preview shows page 141 - 144 out of 299 pages.

làm cái b ng c a v trương lên đượ c. Năm 1237, ông chú Độ đại khái đã hoàn toàn m ất lòng tin vào năng lự c sinh s n c a c u hai C nh, nên nóng lòng ép c u hai C nh l p v c a c u c Li ễu, lúc này đang mang thai ba tháng, làm Hoàng h ậu. Ông chú Độ m ất ăn mấ t ng m ấy đêm mớ i n y ra đượ c k ế sách v ẹn toàn, tưởng đâu sắp đượ c tuyên dương. Ai ngờ c c u c Li u và c u hai C ảnh đề u n i cơn tam bành vì không dưng mấ t v . N ửa đêm nử a hôm, c u hai C ảnh đùng đùng bỏ kinh thành, m ột mình trèo đ èo l i su i lên Yên T đòi đi tu. Ông chú Độ nghe tin thì th phào nh nhõm, hên sao th ng nh ch đòi cạo đầ u ch không đòi thiến. Hôm sau ông chú Độ d n m ấy ông “bá quan văn võ” khăn gói lên Yên Tử d ng g làm nhà, b o vua đâu triều đình ở đó. Hai bên so độ l đượ c vài hôm thì c u hai C nh ch u thua, bu c ph i theo ông chú Độ v kinh. C u hai C nh 19 tu ổi đầ u b bu c thôi v , r i ph ải giương mắ t ế ch nhìn v b giáng làm công chúa, b giam l ng trong cung. Tr thành nam chính b t l c nh t trong l ch s , c u hai C nh l ần đầ u tiên t trong cu ộc đờ i toàn màu h ng t nh ng ra r ằng làm Hoàng đế th c ra c c ch ết đi đượ c.
Image of page 141
142 V ph n c u c Li ễu, sau khi không dưng mấ t v m t con, bèn ng a m t lên tr i khóc r ng: “Ai cho tôi lương thiện!”. Sau đó cậ u t p h p binh l c n i d y trên sông Cái. Chí khí anh hùng bùng cháy được cơ n a tháng thì x ịt ngóm vì độ t ng t nh n ra binh l c quá y ế u kém. Nhân m t l n c u hai C ảnh đi du lị ch sông nướ c, c u c Li u bèn gi d ng làm m ột ngườ i đánh cá trố n lên thuy n g p em giai xin tha t i. Ông chú Độ bi ết được, đị nh th ng tay chém ch ế t c u c Li ễu, nhưng cậ u hai C ảnh đã hào phóng lấ y thân mình đỡ ki ếm. Ông chú Độ h n n i không th xiên ch ế t c hai đứ a, cu i cùng v n ph i b ng lòng tha cho c u c Li u. C u hai C nh c p cho c u c Li u ít đấ t vùng Yên Ph ụ, phong làm An Sinh vương để đề n bù thi t h i v con. Năm 1251, cậ u c Li ễu trướ c khi qua đờ i d ặn đi dặ n l i con trai là Tr n Qu c Tu n ph ải cướ p ngôi, báo thù cho cha. Qu c Tu n nghe d n thì ch m đồ ng ý cho qua chuy n ch không thèm làm. Năm 1257, Mông Cổ xâm lược Đạ i Vi t, c u hai C nh ng giá thân chinh. Th ế gi c hùng m ạnh, đánh cho quân c u hai C nh ch y tan tác. Hên sao có tướ ng quân Lê T n c u giá nên c u hai C nh m i ch ạy thoát. Sau đó nhờ k ế ho ạch vườ n không nhà tr ng khi ế n quân Mông C b đói ăn, binh lự c suy gi m tr m tr ọng. Đầu năm 1258, cậ u hai C nh d n
Image of page 142
khoùi 143 quân ph ản công, đánh cho quân Mông Cổ ch y tóe khói. Trong nh ng tháng ngày k vai sát cánh trên chi ến trườ ng, c u hai C nh nh n th y Lê T n anh dũng quả c m, sinh l c d i dào, m ặt mũi nhìn cũng được. Đắn đo lên xuố ng th y không ai thích h ợp hơn, c u hai C ảnh bèn ban ngườ i v cũ, tứ c công chúa Chiêu Thánh, cho Lê T ần. 20 năm cuối đờ i, công chúa Chiêu Thánh s ng h nh phúc bên Lê T n, còn sinh đượ c m ột đôi kim đồ
Image of page 143
Image of page 144

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors