Ái nam nhi nổ i lên đùng đùng chả l ẽ

This preview shows page 97 - 102 out of 299 pages.

ái nam nhi n i lên đùng đùng, chả l đàn bà trị nước được mà mình đàn ông đi đánh trậ n l i tay không tr v . Th ế là Nh t Tôn hùng h d n quân quay l i, quy ế t b t cho b ng đượ c Ch ế C . Năm 1072, Nhậ t Tôn b nh n ặng qua đờ i. Thái t Lý Càn Đứ c lên ngôi, t c vua Lý Nhân Tông. Bà Dương Hồ ng H c ch u khó s ống im hơi lặ ng ti ế ng
Image of page 97
Y Û 98 trong cung m y ch ục năm qua cũng chỉ để ch t i giây phút nà y. Dương Hồ ng H ạc đượ c phong làm Thượng Dương Hoàng thái hậu. Và vì Càn Đứ c m i 6 tu i, v n còn s ửu nhi nên Thượng Dương Hoàng thái h ậu và Thái sư Lý Đạ o Thành cùng nhau qu n lý chuy n tri u chính. Nguyên phi Lan ch đượ c phong làm Hoàng thái phi. Bà Thượng Dương lầ n đầ u nhi ế p chính nên còn nhi u b ng , x lý m i vi ệc hơi lộ n x n. Bà Lan th y th ế thì bĩu môi: “Chả chuyên nghi ệp gì!” Xong bà càng nghĩ càng tứ c vì mình đường đườ ng là m đẻ c a vua mà l i b cho ra rìa. Th ế là bà tìm t i m ột ngườ i th a kh năng lộ ng hành trong tri u, và quan tr ng nh t là có m i thâm thù v ới bà Thượng Dương theo như giang hồ đồ n đại, chính là Thái úy Lý Thườ ng Ki ệt. Đượ c s giúp đỡ c ủa Lý Thườ ng Ki t, bà Lan đã làm cho Càn Đứ c xu ng chi ế u ph ế tru ất Thượng Dương Hoàng th ái h ậu. Thái sư Lý Đạo Thành cũng bị đày đi xa. Bà Ỷ Lan đượ c tôn làm Linh Nhân Hoàng thái h ậu, đượ c hân h nh buông rèm nhi ế p chính l n th hai trong đờ i. Dương Hồ ng H c cùng 72 cung n b giam trong cung Thượng Dương, sau bị b c ch ế t, nói là ti ễn đi theo Nh t Tôn cho có v có ch ng. V này bà Lan làm trong lúc đang ba máu sáu cơn. Sau này càng nghĩ càng thấ y t i nghi t n ng n ề. Nhưng ngườ i thì
Image of page 98
khoùi 99 đã lỡ tay b c ch ế t nên ch còn cách tích c c xây chùa chi n, làm t thi ện để chu c t i. Lan s ng khá th , t ới năm 1117 mớ i ch u ăn chuố i bàn th , t ng c ộng qua đượ c 73 cái mùa khoai. M y ch ục năm làm Thái hậ u, bà Lan xây đượ c vô s chùa chi ền, tích đượ c vô s công đứ c. Nhân dân tôn bà là Quan Âm b tát và còn ví như cô T m trong truy n thuy ế t dân gian.
Image of page 99
100 Tháng 2 năm 1066, toàn thể nhân dân Đạ i Vi t m ng r ớt nướ c m t vì Nh t Tôn b h cu i cùng cũng khở i nghi p thành công ra m t th ng con trai là Lý Càn Đứ c. B Nh t Tôn yêu chi ều Càn Đứ c l m, nâng như nâng trứ ng, h ứng như hứ ng hoa. Ch m t ngày sau khi sinh, b Nh ật Tôn đã phong Càn Đứ c làm Thái t , phong m Lan làm Th n phi. Th m chí b Nh t Tôn còn ph n kh ởi đế n n ỗi đổ i ph t niên hi ệu thành Long Chương Thiên Tự, đồ ng th ời đạ i xá thiên h . Th ế nhưng truyề n th ống đẹ p trai c a nhà h đến đờ i th tư này thì bắt đầ u thui ch ột đi ít nhiề u. Nguyên do cũng bở i b Nh t Tôn có cái gu khác ngườ i, tuy n v không nhìn vào nhan s c mà l i coi
Image of page 100
khoùi 101 tr ọng cái đầu đầ y s i. M Lan “xinh đẹp” không đượ c xu t s ắc nên đẻ ra nhóc Càn Đức tướ ng tá trông cũng khác thườ ng. Giang h đồn đạ i Thái t Càn Đức tay vượn, trán dô. Nguyên văn là: “Xương trán n ổi lên như mắ t tr i, là dáng m t c a b c thiên t
Image of page 101
Image of page 102

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors