HCM 20 4 Đồng Thị Bích Th�y Giáo trình thiết k� c� sở dữ liệu Đại học KHTN Đại

Hcm 20 4 đồng thị bích th?y giáo trình

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Quốc Gia Tp. HCM, 2005 [4] Đồng Thị Bích Thủy Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu, Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Tp.HCM 4. N ội dung chi tiết môn học : Chương 1 : Mô hình dữ liệu quan hệ Codd 1.1 Thu c tính 1.2 Quan h , s ngôi c a quan h 1.3 B 1.4 Khóa Siêu khóa Khóa chính (khóa ch đị nh) Khóa ng viên Khóa ngo i. 1.5 Lƣợc đồ quan h ệ, lƣợc đồ CSDL Chương 2 : Ngôn ngữ đại số quan hệ 2.1 Gi i thi u 2.2 Các phép toán quan h : phép ch n, phép chi ế u, phép k ế t. 2.3 Các phép toán t p h p: phép h i, phép giao, phép tr , phép tích, phép chia. Chương 3 : Ngôn ngữ truy vấn SQL 3.1 Ngôn ng định nghĩa dữ li u (DDL) 3.2 Ngôn ng thao tác d li u (DML)
Image of page 1
3.3 Ngôn ng truy v n d li u (SQL) 3.4 Khai báo các ràng bu c toàn v n 3.5 Các lo i câu truy v n 3.6 Subquery 3.7 S d ng hàm tính toán 3.8 Gom nhóm d li u Chương 3 : Ràng buộc toàn vẹn trong một CSDL quan hệ 3.1 Định nghĩa _ Các yếu tố của RBTV 3.2 Phân loại ràng buộc toàn vẹn 3.3 RBTV định nghĩa trên một quan hệ cơ sở 3.4 RBTV định nghĩa trên nhiều quan hệ cơ sở 3.5 Bảng tầm ảnh hƣởng của RBTV Chương 4 : Tối ưu hóa một câu hỏi 4.1 Đặ t v ấn đề 4.2 Nguyên t c t ổng quát để t ối ƣu hóa câu hỏ i 4.3 Bi u th ức tƣơng đƣơng 4.4 Tính ch t c a phép k ế t và phép tích 4.5 M t s k thu t t ối ƣu hóa câu hỏ i (dãy phép ch n, phép chi ế u, hoán v …) Chương 5 : Mô hình quan hệ và các phụ thuộc dữ liệu 5.1 Phụ thuộc hàm : 5.1.1 Định nghĩa 5.1.2 Bao đóng của một tập phụ thuộc hàm 5.1.3 Hệ tiên đề Armstrong 5.1.4 Phủ và phủ tối thiểu 5.1.5 Tính chất của phụ thuộc hàm 5.1.6 Ứng dụng khái niệm phụ thuộc hàm vào khóa 5.2 Các dạng chuẩn: 5.2.1 Dạng chuẩn 1 5.2.2 Dạng chuẩn 2 5.2.3 Dạng chuẩn 3 5.2.4 Dạng chuẩn Boyce -Codd-Kent 5.3 Phân rã bảo toàn thông tin 5.4 Phân rã bào toàn phụ thuộc hàm TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 201 7 Ngƣời soạn đề cƣơng PGS. TS . Nguyễn Đình Thuân
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes