AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Ñieàu ki eän aùp d uïng möùc rrks ñöôïc

Info iconThis preview shows page 19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ñieàu ki eän aùp d uïng : Möùc RRKS ñöôïc ñaùnh giaù sô boä laø thaáp hôn möùc toái ña Caân nhaéc giöõa chi phí – lôïi ích cuûa thöû nghieäm. Phöôn g phaùp th öïc hi eän :- Kieåm tra chöùng töø, taøi lieäu- Quan saùt- Phoûng vaán.- Thöïc hieän laïi caùc thuû tuïc KS THI Ế T K Ế VÀ TH Ự C HI Ệ N TH Ử NGHI Ệ M KI Ể M SOÁT THI Ế T K Ế VÀ TH Ự C HI Ệ N TH Ử NGHI Ệ M KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 57 Sai phaïm tieàm taøng (cô sôû daãn lieäu) Caùc thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu Caùc thöû nghieäm kieåm soaùt 1. Nghieäp vuï baùn chòu khoâng ñöôïc pheâ chuaån hoaëc pheâ chuaån khoâng ñuùng thaåm quyeàn hay chính saùch. (Söï phaùt sinh)- Phaûi coù chính saùch baùn haøng cuï theå.- ChA ngöøôi coù thaåm quyeàn môùi ñöôïc pheâ chuaån tín duïng.- Phaûi taùch bieät giöõa ngöôøi baùn haøng vaø ngöôøi pheâ chuaån tín duïng. 2. Leänh baùn haøng coù theå sai veà soá löôïng, chuûng loaïi … (Chính xaùc) Laäp leänh baùn haøng phaûi döïa vaøo ñôn ñaët haøng. Thí Thí d ụ d ụ- Th ự c Th ự c hi ệ n hi ệ n th ử th ử nghi ệ m nghi ệ m ki ể m ki ể m soát soát- Kieåm tra chính saùch baùn haøng.- Kieåm tra chöû kyù treân leänh baùn haøng coù ñuùng laø cuûa ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn khoâng?- Quan saùt vaø/hoaëc phoûng vaán vieäc phaân chia coâng vieäc. Quan saùt ngöôøi laäp leänh baùn haøng coù caên cöù vaøo ñôn ñaët haøng hay khoâng ?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online