Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Suportul social perceput pre eveniment reprezint ă

Info icon This preview shows pages 110–111. Sign up to view the full content.

Suportul social perceput pre-eveniment reprezint ă un tampon în cazul diferitelor evenimente de via ță nefaste. Acest construct se poate asocia într-o m ă sur ă considerabil ă cu abilit ăț ile individuale de stabilire sau men ț inere a rela ț iilor sociale, cu deschiderea emo ț ional ă fa ță de cei din jur, cu dorin ț a de a g ă si confiden ț i etc. Este posibil ca încercarea de a c ă uta suport social s ă îmbun ă t ăț easc ă resursele sociale prin furnizarea de simpatie sau reducerea sentimentelor de izolare ș i singur ă tate. În acela ș i timp, o persoan ă poate fi con ș tient ă de disponibilitatea sa de sus ț inere a celor din jur, fapt care poate promova dezvoltarea personal ă posttraumatic ă . De ș i exist ă studii conform c ă rora c ă utarea suportului social promoveaz ă dezvoltarea personal ă posttraumatic ă (Kroo ș i Nagy 2011; Mark ș i Smith 2011; Tedeschi ș i Calhoun 2004; Yorulmaz, Gencoz ș i Woody 2010), rezultatele studiilor empirice sunt inconsecvente (Linley ș i Joseph 2004). În modelul lor teoretic asupra factorilor care alimenteaz ă procesul de dezvoltare personal ă posttraumatic ă , Tedeschi ș i Calhoun (2004) au men ț ionat în mod explicit importan ț a dezv ă luirii emo ț ionale . În acord cu punctul lor de vedere, nara ț iunile cu privire la situa ț iile traumatice sunt întotdeauna importante în procesul de dezvoltare personal ă posttraumatic ă datorit ă faptului c ă aceste povestiri determin ă persoanele s ă se confrunte cu problema g ă sirii unui sens. Este necesar ă confruntarea propriilor reac ț ii cu cele ale celor din jur în vederea adapt ă rii ș i dep ăș irii situa ț iilor critice. Astfel, împ ă rt ăș irea social ă a emo ț iilor, precum ș i sentimentul c ă aceste emo ț ii sunt acceptate de c ă tre cei din jur, poate contribui la reconstruc ț ia ș i reorganizarea unor convingeri sociale pozitive comune despre sine ș i despre lumea înconjur ă toare. De asemenea, exprimarea ș i con ș tientizarea reac ț iilor intense afective ș i cognitive (de exemplu, anxietate) par a fi premise bune pentru fenomenul de dezvoltare posttraumatic ă . Suportul organiza ț ional este, de asemenea, asociat atât cu stresul traumatic (Pearlman ș i Saakvitne 1995), cât ș i cu probabilitatea de apari ț ie a dezvolt ă rii personale posttraumatice (Paton 2005; Sattler et al. 2014; Yu et al. 2014). Rezultatele studiilor anterioare confirm ă importan ț a pe care angaja ț ii din domeniul social sau al s ă n ă t ăț ii o acord ă suportului social pentru a face fa ță stresului traumatic provocat de expunerea la evenimente critice de via ță (Duffy et al. 2015). Oportunitatea de a discuta cu alte persoane, autodezv ă luirea emo ț iilor, precum ș i reac ț iile pozitive de acceptare ale celor din jur se consider ă a fi elemente esen ț iale care promoveaz ă dezvoltarea personal ă posttraumatic ă (Huddleston, Paton ș i Stephens 2006; Lavoie, Talbot ș i Mathieu 2011; Taku, Tedeschi, Cann ș i Calhoun 2009). Într-un lot format
Image of page 110

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 111
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern