CÁC CẤU TRÚC LẶP ( WHILE - DO WHILE - FOR).pdf

Vd3 include iostream using namespace std int main int

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

VD_3: #include <iostream> using namespace std; int main( int argc, char **argv) { int i; for (i = 0; i < 10; i++) { cout << i << " " ; } system( "pause" ); return 0; }
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 K ế t qu ả: Chương trình sẽ in ra các giá tr : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chú ý: - Không đượ c thêm ; sau câu l nh for . Trong thân c ủa for cũng như các cấ u trúc l p khác, có th có câu l nh continue break , v i ch ức năng là: - L nh break làm k ế t thúc câu l nh. break : k ế t thúc vòng l p (trong cùng) ch a nó. break cho ta kh năng kế t thúc m t vòng l p t m t v trí bên trong c a vòng l p mà không c ần đế n giá tr c a bi u th ức điề u ki n. N ế u trong nhi u c u trúc l p l ng nhau thì break ch có tác d ng k ế t thúc m t c u trúc l p trong cùng ch a nó mà thôi. - L nh continue b qua l n l p hi n t i. continue : Trái v i break, continue là câu l nh có ch ức năng chuyể n chu trình v đầu bướ c l p ti ếp theo. Có nghĩa là sẽ b qua các l nh trong thân c a vòng l p k t l nh sau continue cho t i h ế t thân c a vòng l p. N ế u có nhi u c u trúc l p bao nhau thì l nh continue cũng ch có tác d ng v i c u trúc l p trong cùng ch a nó. Nh n xét: - Đây cũng là toán tử điề u khi n th c hi n l p m t s l ệnh nào đó nhưng có cú pháp khác với hai chương trình lặ p while do while chúng ta đã xem xét ở ph n trên, for trong C/C++ đượ c dùng h ế t s c m m d ẻo nhưng nói chung nó sẽ tr c quan và d hi ểu hơn trong nh ng tình hu ng l p mà s bướ c l ặp xác đị nh. - C u trúc l p for có th l ng vào nhau, khi g p các tình hu ng c th thì các b n s hi ểu rõ hơn về v ấn đề for l ng vào nhau. V ấn đề này thì mình xin h n các b n các bài vi ế t khác mình s đưa ra các bài toán c th và phân tích 1 cách d hi u nh ất để các b n có th v n d ng ki ế n th c này 1 cách linh ho t trong l p trình. TH C HÀNH TRÊN MÁY Bài 1 . Vi ết chương trình tính tổ ng t 1 đế n n. V i n là s nguyên nh p t bàn phím. VD: n = 5 ==> S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 Bài 2 . Vi ết chương trình tính giai thừ a n . V i n là s nguyên nh p t bàn phím. VD: n = 5 ==> S = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120 Bài 3 . Vi ết chương trình tính tổng: S(n) = 1 + 3 + 5 + 7 +…+ n. Vớ i n là s nguyên nh p t bàn phím.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern