CÁC CẤU TRÚC LẶP ( WHILE - DO WHILE - FOR).pdf

Vd3 include iostream using namespace std int main int

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VD_3: #include <iostream> using namespace std; int main( int argc, char **argv) { int i; for (i = 0; i < 10; i++) { cout << i << " " ; } system( "pause" ); return 0; }
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 K ế t qu ả: Chương trình sẽ in ra các giá tr : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chú ý: - Không đượ c thêm ; sau câu l nh for . Trong thân c ủa for cũng như các cấ u trúc l p khác, có th có câu l nh continue break , v i ch ức năng là: - L nh break làm k ế t thúc câu l nh. break : k ế t thúc vòng l p (trong cùng) ch a nó. break cho ta kh năng kế t thúc m t vòng l p t m t v trí bên trong c a vòng l p mà không c ần đế n giá tr c a bi u th ức điề u ki n. N ế u trong nhi u c u trúc l p l ng nhau thì break ch có tác d ng k ế t thúc m t c u trúc l p trong cùng ch a nó mà thôi. - L nh continue b qua l n l p hi n t i. continue : Trái v i break, continue là câu l nh có ch ức năng chuyể n chu trình v đầu bướ c l p ti ếp theo. Có nghĩa là sẽ b qua các l nh trong thân c a vòng l p k t l nh sau continue cho t i h ế t thân c a vòng l p. N ế u có nhi u c u trúc l p bao nhau thì l nh continue cũng ch có tác d ng v i c u trúc l p trong cùng ch a nó. Nh n xét: - Đây cũng là toán tử điề u khi n th c hi n l p m t s l ệnh nào đó nhưng có cú pháp khác với hai chương trình lặ p while do while chúng ta đã xem xét ở ph n trên, for trong C/C++ đượ c dùng h ế t s c m m d ẻo nhưng nói chung nó sẽ tr c quan và d hi ểu hơn trong nh ng tình hu ng l p mà s bướ c l ặp xác đị nh. - C u trúc l p for có th l ng vào nhau, khi g p các tình hu ng c th thì các b n s hi ểu rõ hơn về v ấn đề for l ng vào nhau. V ấn đề này thì mình xin h n các b n các bài vi ế t khác mình s đưa ra các bài toán c th và phân tích 1 cách d hi u nh ất để các b n có th v n d ng ki ế n th c này 1 cách linh ho t trong l p trình. TH C HÀNH TRÊN MÁY Bài 1 . Vi ết chương trình tính tổ ng t 1 đế n n. V i n là s nguyên nh p t bàn phím. VD: n = 5 ==> S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 Bài 2 . Vi ết chương trình tính giai thừ a n . V i n là s nguyên nh p t bàn phím. VD: n = 5 ==> S = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120 Bài 3 . Vi ết chương trình tính tổng: S(n) = 1 + 3 + 5 + 7 +…+ n. Vớ i n là s nguyên nh p t bàn phím.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern