מבוא_ליחבל_-_סמסטר_ב_-_סיכומי_שיעור_ותרגול_מאוחדים[1].docx

לע םיחקולש םינוגרא וא תודסומ

This preview shows page 70 - 73 out of 155 pages.

לע םיחקולש םינוגרא וא תודסומ – דיקפתה והשמ הרוק םא -המכסהב ךא ימואלניבה רטושה תויהל םמצע ,ם"ואה לשמל .היכרנאה תייעב תא רותפלו ןוחטיבה תא רמשל הז םהלש םולש
Image of page 70
.יאפוריאה דוחיאה םינוגרא ,יאקירמאה םולשה ליח ,םולש תרימשל תוחוכ .םירוזא םזילרבילה יפל .ולש םיסרטניאל קר גאודו יכונא אוה םדאה עבט םזילאירה יפל ינמז םולש קר אל .םולשל עיגהל רשפא ןכלו רפתשהל ,דומלל לוכי םדאה עבט ואיביש םינונגנמ אוצמל שי ךא ,ןמז דואמ הברה ךישמהל לוכיש ביצי םולש םג אלא .המצועה תקולחמ קתונמב ביצי םולשל – תילגנאה הלוכסאה ,ןדמעמ תא רמשל תונידמה לש סרטניאה .המצועה יסחיב ,תומצעמב ליחתמ לכה םינושה םיבצמה תא לבקל םילוכיו תודרשיהה תא רמשל םיצור .םלועב ןתמצוע .םזילרבילל םזילאיר ןיב אוהש בצמ .ןוחטיב תליהק לש דבלמ םולשל – םזיביטקורטסנוק :תומרונ .הנושהמ דחפ ,םואל ,תד :תויוהז .תויביטקייבוס-רטניא תונבה םישפחמ המחלמ ."תונידמהש המ היה היכרנא" ,םולש יכרדב םיכוסכס ןורתפ ,ןוחטיב תליהק םישוע םינקחשהש המ איה היכרנא .םלועב יעבט בצמ ןיא .תונבה ןתוא םה םולשו ינאש הז ללגבש וא הצופנ תוחפ תויהל המחלמל תומרוגש תויוהז אצמנ םא .הנממ תומרונ רצייל .המחלמהמ האיציל איבהל לוכי הז ,יילע םויאכ רחאה תא ספות אל .תופתושמ תויוהז ,תושדח םזיסקרמ לש האצות אוה תימואלניבה תכרעמב הרוקש רבד לכ .תודמעמה ןיב קבאמ .ןוהה ילעב יידיב ילכ אלא יאמצע ןקחש אל ןה תונידמה .ןוהה ילעב לש םיסרטניא לשמל .ןוחטיבה תא העינמ הלכלכה אלא הלכלכה תא העינמ הקיטילופה אל וא הקירפא תונידמ ןובשח לע םיפוריאה ןוהה ילעב תא תרשמ יפוריאה דוחיאה .ןוהה ילעב לש סרטניא תויהל בייח לכה .םהלש תשביב תושלח תונידמ :םינוש תודמעמ לש רצות םה םולשו המחלמ לש םיעוריא 1 . :ןינל לש הירואיתה ךופיה ליבומ םזילאיצוס ,המחלמל ליבומ םזילטיפק םולשל 2 . םילעופה לש סרטניאכ םולש ,ןוהה ילעב לש סרטניאכ המחלמ
Image of page 71
?םולש והמ יראניבו דדוב עוריאכ םולש המחלמל הכופה העפותכ םולש יראניל ףצרו הלאקסכ םולש
Image of page 72

Want to read all 155 pages?

Image of page 73

Want to read all 155 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 155 pages?

 • Fall '18
 • Galia Bar-Natan

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern