OÅ kim hình 95e chæ chòu löïc höôùng kính ka� naêng taûi cuûa oå kim khaù lôùn

Oå kim hình 95e chæ chòu löïc höôùng kính

This preview shows page 12 - 14 out of 22 pages.

- OÅ kim (hình 9.5e): chæ chòu löïc höôùng kính, kaû naêng taûi cuûa oå kim khaù lôùn trong khi kích thöôùc höôùng kính khaù nhoû so vôùi caùc loaïi oå laên khaùc. - OÅ bi ñôõ chaën (hình 9.5g): oå chòu caû löïc höôùng kính vaø löïc doïc truïc, cuõng coù khi chæ chòu löïc doïc truïc.Loaïi oå naøy, khi laép töøng ñoäi moät, chuùng coù theå chòu löïc doïc truïc taùc duïng caû hai chieàu. Ngöôøi ta thöôøng duøng loaïi naøy treân nhöõng truïc cöùng coù vaän toác quay cao. - OÅ ñuõa coân ñôõ chaën (hình 9.5h): oå chòu ñöôïc caû löïc höôùng taâm vaø löïc doïc truïc, thöôøng ñöôïc laép treân nhöõng truïc coù vaän toác quay nhoû vaø trung bình. Khaû naêng taûi lôùn, ñieàu chænh oå thuaän lôïi. Vôùi oå naøy, voøng ngoaøi vaø voøng trong khoâng cho pheùp dòch chuyeån töông ñoái, do ñoù yeâu caàu truïc phaûi cöùng vaø laép ñaët chính xaùc. Cuõng nhö oå bi ñôõ chaën, oå ñuõa coân ñôõ chaën ñöôïc laép theo töøng ñoâi ñeå khaéc phuïc löïc doïc truïc theo caû hai chieàu. Hình 9.5
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 197 - OÅ bi chaën: loaïi oå naøy chæ chòu ñöôïc löïc doïc truïc, laøm vieäc vôùi vaän toác thaáp vaø trung bình. ÔÛ oå bi chaën 1 lôùp (hình 9.5i) coù 1 voøng ñöôïc laép chaët vôùi truïc, coøn voøng kia laép coù khe hôû vaø noù chòu löïc doïc truïc 1 chieàu; ôû oå bi chaën 2 lôùp (hình 9.5k) coù voøng giöõa laép chaët vôùi truïc vaø noù chòu ñöôïc löïc doïc truïc theo hai chieàu. 9.2.1.2. Öu nhöôïc ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng: Hieän nay phaïm vi öùng duïng cuûa oå tröôït heïp hôn oå laên, nhöng 1 soá tröôøng hôïp sau duøng oå tröôït coù nhieàu öu ñieåm: - Khi truïc quay vôùi vaän toác raát cao, vì neáu duøng oå laên tuoåi thoï seõ thaáp. - Khi yeâu caàu phöông truïc raát chính xaùc. - Khi ñöôøng kính truïc khaù lôùn ( d 1mm ), neá duøng oå laên phaûi töï cheá taïo, giaù thaønh seõ cao. - Khi khoù thaùp laép ( oå truïc khuyûu ). - Khi oå laøm vieäc trong moâi tröôøng ñaëc bieät ( ví duï moâi tröôøng aên moøn ), luùc aáy caàn phaûi choïn vaät lieäu oå tröôït thích hôïp ( goã, cao su, grafit…) - Khi coù taûi troïng va ñaäp, dao ñoäng, duøng oå tröôït coù khaû naêng giaûm aûnh höôûng xaáu cuûa nhöõng daïng taûi troïng naøy, nhôø taùc duïng giaûm chaán maøng daàu. - Trong caùc cô caáu coù vaän toác thaáp, khoâng quan troïng, reû tieàn. Noùi chung so vôùi oå tröôït, oå laên coù öu ñieåm: - Moment môû maùy thaáp, chaêm soùc vaø boâi trôn ñôn giaûn.
Image of page 13
Image of page 14
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes