Course Hero Logo

Katangian ng wika 1 ang wika ay masistemang balangkas

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

Katangian ng Wika1. Ang wika ay masistemang balangkas.Ang wikang ginagamit ng bawat tao sa daigdig aysistematikong nakaayos sa isang tiyak na balangkas.Halimbawa:nag-aaralSarahmabutimakapasaeksaminMapapansing batay sa mga salitang nakalahad sa itaas, tayo ay makabubuo ng isangpangungusap tulad ng:Si Sarah ay nag-aaral nang mabuti upang makapasa sa eksamin.2. Ang wikang ay sinasalitang tunog.Makabuluhan ang wika sapagkat ito ay nagtataglay ngtunog. Subalit hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. Satao, ang pinakamakabuluhang tunog ay may kahulugan. Sa tao, ang pinakamakabuluhang tunogna nilikha natin ay ang tunog na salita. Ito rin ang kasangkapan ng komunikasyon sa halos lahatng pagkakataon. Tanging sinasalitang tunog lamang na nagmumula sa tao ang maituturing nawika. Nilikha ito ng ating aparato sa pagsasalita na nagmumula sa hanging nanggagaling sa bagang nagdaraan sa pumapalag na bagay na siyang lumilikha ng tunog (artikulador) atminomodipika ng ilong at bibig (resonador).3. Ang wika ay pinipili at isinasaayos.Mahalaga sa isang nakikipagtalastasan na piliingmabuti at isaayos ang mga salitang gagamitin upang makapagbigay ito ng malinaw na mensahesa kausap. Sa lahat ng pagkakataon, pinipili natin ang wikang ating gagamitin.4. Ang wika ay arbitraryo.Ang isang taong walang kaugnayan sa komunidad ay hindimatututong magsalita kung papaanong ang mga naninirahan sa komunidad na iyon aynagsasalita sapagkat ang esensya ng wika ay panlipunan.Halimbawa:Kung ikaw ay nasa Pangasinan, kailangan ang wikang iyong sinasalita ay ang wikang gamitin saPangasinan upang magkaroon ka ng direktang ugnayan sa lipunang iyong ginagalawan.5. Ang wika ay ginagamit.Ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon at katulad ng iba pangkasangkapan, kailangang patuloy itong ginagamit. Ang isang kasangkapang hindi ginagamit aynawawalan ng saysay.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture