Krævede provenu på 34 mio kr hvad bliver den

This preview shows page 3 - 6 out of 9 pages.

krævede provenu på 3,4 mio. kr.? Hvad bliver den effektive rente for den samledefinansieringsløsning (husk at medregne gebyret til kreditvurderingsbureauet)?Ved at sælge obligationerne til kurs 96, vil man altså skulle sælge flere obligationer for at få detønskede provenu, og dertil er der også kommet flere omkostninger, hvorfor man må forvente enstørre hovedstol.Og da bliver den årlige effektive rente 8,25%.1.5Lav en figur, der illustrerer sammenhængen mellem kursen, som obligationerne kan sælges til,og den effektive rente (hint: gentag fremgangsmåden fra 1.4 og beregn den effektive rente vedandre kurser, plot herefter de beregnede effektive renter overfor de tilhørende værdier afkursen). Kommentér kort figurens udseende. Hvor høj skal salgskursen på obligationerne blive,for at det kan betale sig for virksomheden at få foretaget kreditvurderingen?Tabel 1.4: Lån og omkostningerHovedstol3.901.099Etableringsomk.-195.055Kurstab-156.044Provenu3.550.000
9092949698100102104024681012Effektiv rente overfor kronekursDer ses altså en tendens mod faldende rente, ved højere kurs, hvilket generelt følger postulatet fraopgave 1.3.Opgave 2:2.1Forklar, hvad det betyder, at investoren er risikoavers. Skriv højst 4 linjer.Når investor er risikoavers betyder det, at til et givent afkast vil investor minimere sin risiko. Dogses der stadig et trade-off mellem risiko og afkast, hvilket ses som risikopræmien. Altså for atpåtage sig mere risiko skal det forventede afkast stige tilsvarende – denne stigning er subjektiv frainvestor til investor, og hænger sammen med at de ligeledes er afkastsøgende.
2.2Hvad er det forventede afkast af en portefølje bestående af A og B, og hvordan afhænger det afporteføljevægtene wAog wB? Forklar.Da de to værdipapirer antages at være stokastiske variable med et forventet årligt afkast påE(RA)=E(RB)=0,08 (8%) med vægtene WA+WB=1 må porteføljens forventede afkast blive følgende:E(RP)= WA* E(RA)+WB* E(RB)E(RP)= WA* 0,08 + WB* 0,08 = 0,08Porteføljens forventede afkast afhænger af porteføljevægtene da det er disse, der afgøre hvor storen andel af porteføljen som de forskellige værdipapirer udgør. Da selve porteføljen er summen børvægtene summere til 1 da alle værdipapirers vægt er en del af porteføljen. Således kan etværdipapir godt have en vægt på 0, da må de resterende værdipapirs porteføljevægte summere til1.2.3Opskriv et udtryk for kovariansen mellem afkastet på værdipapir A og afkastet på værdipapir B,???, som funktion af korrelationskoefficienten ρ. Hvad er den højeste mulige værdi af???? Oghvad er den mindste mulige værdi?Vi anvender kovariansen og korrelationskoefficienten, da det er interessant for en investor at vide, ihvilken grad to variable samvarierer. Dette kan vi dog ikke bruge kovariansen til i sig selv, da densstørrelse afhænger af de stokastiske variables skala. Derfor omregner vi den til enkorrelationskoefficient, som er ligesom kovariansen, men er skaleret mellem -1 og 1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture