[123doc] - chien-luoc-phat-trien-thi-truong-sua-bot-cua-cong-ty-sua-vinamilk.doc

Do ã biön php hu hiöu nhêt hiön nay vén lµ cc

Info icon This preview shows pages 13–16. Sign up to view the full content.

Do ®ã biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt hiÖn nay vÉn lµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn ph¶I cã nh÷ng chÕ tµi ®ñ m¹nh ®Ó ng¨n chÆn c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ kh«ng lµnh m¹nh. Bªn c¹nh ®ã, b¶n th©n nhµ s¶n xuÊt còng nh c¸c c¬ quan qu¶n lý cÇn minh b¹ch th«ng tin ®Ó ngêi tiªu dïng cã thÓ chñ ®éng trong quyÕt ®Þnh vµ lùa chän cña m×nh. S÷a bét s¶n xuÊt ë c¸c nhµ m¸y trong níc hiÖn nay, theo quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, ®Òu b¾t buéc ¸p dông tiªu chuÈn chÊt lîng ISO 9001 vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm HACCP cña quèc tÕ, tøc dï s÷a s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam hay ë c¸c h·ng s÷a níc ngoµi th× vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®Òu kiÓm tra nghiªm ngÆt nh nhau. S÷a lµ mÆt hµng thiÕt yÕu nhng l¹i lµ s¶n phÈm lµm ra tõ mét c«ng nghÖ rÊt c¬ b¶n, cã nghÜa nhµ s¶n xuÊt cã lín mÊy th× hµm lîng dinh dìng cña s¶n phÈm kh«ng kh¸c nhiÒu so víi s¶n xuÊt b×nh thêng, bëi ®Òu tõ s÷a bß, chø s¶n xuÊt s÷a kh«ng ph¶I lµ c«ng nghÖ ®Æc biÖt. V i c c u s n xu t và nh p kh u nh trên, th tr ng s a Vi t ơ ư ườ Nam ph thu c khá l n vào th tr ng n c ngoài t s l ng, ch ng ườ ướ ượ lo i m t hàng, giá c th m chí c ph ng th c mua bán. ươ Nghiªn cøu cho biÕt trong c¸c nhµ s¶n xuÊt s÷a bét trong níc th× Vinamilk dÉn ®Çu vµ chiÕm 13.8% thÞ phÇn
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

s÷a bét c¶ níc, tiÕp theo lµ Dutch Lady chiÕm 11.3% thÞ phÇn, Nutifood chiÕm 5% thÞ phÇn vµ Nesle chiÕm 4.4% thÞ phÇn. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Vinamilk th× gi¸ trÞ thÞ trêng s÷a bét cña ViÖt Nam n¨m 2008 kho¶ng 7.550 tØ ®ång nhng nh·n hiÖu níc ngoµi chiÕm tíi 65% thÞ phÇn. 1 thùc tr¹ng ®¸ng ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt s÷a bét trong níc suy nghÜ, lu t©m.
Image of page 14
Bµi nghiªn cøu thÞ trêng Hä vµ tªn: Líp : K43-C
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Lêi cam ®oan
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Ms Lisa Foo Chin Yee

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern