Jy is welkom om die profiel wat jy saamgestel het van

This preview shows page 37 - 39 out of 151 pages.

(Jy is welkom om die profiel wat jy saamgestel het – van die verskillende registers van die taalgebruikers in jou omgewing – met jou medestudente in die gespreksforum op myUnisa te deel.) 2.2 Hoe en waar word klanke gevorm? Het jy al daaraan gedink dat elke woord wat jy praat, uit verskillende klanke bestaan wat elk uniek gevorm word? Dit bring ons by die vraag hoe en waar al die verskillende klanke in Afrikaans gevorm word. Prof. Daan Wissing (’n kenner op die gebied van die fonetiek en fonologie) het onlangs in samewerking met Wikus Pienaar van CTexT ’n interaktiewe vokaalkaart ontwikkel. Die MRI- beelde ( MRI : magnetic resonance imaging ), asook die uitspraak van die vokale is dié van twee Nederlandse fonetici, Rietveld en Van Heuven, wat die skrywers van die boek Algemene fonetiek (2009) is. Die MRI’s beeld die tong- en lipstande van vokale uit. Die verskille kan gehoor en gesien word en die verskillende lip- en tongbewegings kan ook waargeneem word. Dit vergemaklik die vergelyking van verskillende vokale. Die onderstaande illustrasie in Figuur 2.2 is ƌ skermskoot van bogenoemde vokaalkaart. Dit bied jou die geleentheid om nie net te hoor hoe ƌ V pesifieke vokaal klink nie, maar jy kan ook ƌ magnetiese resonansbeeld (MRI) van die mondkanaal met die posisies van die tong en vorm van die lippe sien (Wissing, 2012). Figuur 2.1 : Vokaalkaart
Image of page 37

Subscribe to view the full document.

28 VWHPORVH DOYHROrUH VOXLWNODQN´ VWHPKHEEHQGH ELODELDOH VOXLWNODQN´ VWHPORVH SDODWDOH VOXLWNODQN´ VWHPKHEEHQGH YHOrUH VOXLWNODQN´ 2.3.5 Die Afrikaanse vokaal [e] LV ƌ ... a) ongeronde middelhoë voorvokaal. b) geronde lae voorvokaal. c) ongeronde middellae sentrale vokaal. d) geronde hoë agtervokaal. 2.3.6 Watter klankverskynsel vind plaas as muis [moeys] as mys [m ԥ is] uitgespreek word? a) Assimilasie b) Assonansie c) Alliterasie d) Ontronding 2.3.7 Die uitspreek van troewel [truv ԥ l] in die plek van troebel [trub ԥ l] is ’n voorbeeld van (assimilasie/degeminasie/assibilasie). 2.3.8 Die wysiging van salaris [salar ԥ s] tot silaris [s ԥ lar ԥ s] word (vokaalreduksie/ vokaalverhoging/vokaalverlaging) genoem. 2.3.9 In watter woord vind ons ’n diftong? a) Aorta b) Pous c) Dans d) Meneer 2.3.10 Verduidelik kortliks wat jy onder vokaalreduksie verstaan. Verduidelik aan die hand van ’n geskikte voorbeeld. 3/4/ µ ! :DWWHU VWHOOLQJ LV :$$5" 'LH NODQNVHJPHQW >[email protected] LV ƌ ´´´ %HVWXGHHU QRX HHUV GLH GRNXPHQW RRU IRQRORJLH HQ IRQLHVH SURVHVVH ¶ VRRV JHODDL RS P\8QLVD· $GGLWLRQDO 5HVRXUFHV· /HHUHHQKHLG ¸ ± )RQRORJLH HQ )RQLHVH SURVHVVH´ +LHUGLH JHGHHOWH²V³ KDQGHO RRU NODQNH HQ KRH HQ ZDDU YHUVNLOOHQGH NODQNH JHYRUP ZRUG´ 'LW LV EHODQJULN RP GLW WH EHVWXGHHU YRRUGDW M\ GLH YROJHQGH DNWLZLWHLW DDQSDN´ Aktiwiteit 2.3 Beantwoord die volgende vrae deur slegs die vraagnommer en die korrekte antwoord neer te skryf: 2.3.1 Tweeklanke word ook (likwides/diftonge/sonorante) genoem.
Image of page 38
Image of page 39

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern