I de seneste år er der vedtaget forordninger

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 169 - 173 out of 224 pages.

styr og personlige værnemidler. I de seneste år er der vedtaget forordninger. Forordninger gælder umiddelbart i de enkelte medlemslande og overskriver eventuelt anden national lovgivning. Reguleringen af kemiske stoffer og produkter, REACH fra juni 2007, blev vedtaget som en forordning. Kilde: Nielsen (2011). Arbejdsmiljøorga- nisationen koster 0,3 mia. kr. årligt Af de krav, som primært følger af dansk lovgivning, medfører reglerne om arbejdsmiljøorganisation flest ad- ministrative omkostninger for de private virksomheder og koster 315 mio. kr., jf. tabel 4.3.
Image of page 169
170 Tabel 4.3 Krav vedrørende AMO følger primært af dansk lovgivning Mio. kr., 2013 EU-forordninger EU-direktiver Udelukkende dansk lovgivning I alt Arbejdspladsvurderinger 245 280 1 526 Arbejdsmiljøorganisationer 1 148 316 466 Sikkerhedsuddannelse 137 130 0 267 Virksomhedernes egenkontrol og tilsyn 114 109 36 259 Sikkerhedsplaner og beredskab 84 140 0 224 Oplysningspligt 11 173 19 202 Arbejdsskade 10 7 61 78 I alt 603 987 434 2.022 ANM.: Omkostningerne er opregnet til 2013-niveau. Tabellen omfatter ikke administrative omkostninger i den offentlige sektor samt administrative omkostninger som følge af Arbejdstilsynets kontrolbesøg. Se i øvrigt boks 4.3. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Erhvervsstyrelsen (2014). De tre mest byrdefulde elementer vedrørende arbejdsmil- jøorganisationen er den årlige arbejdsmiljødrøftelse, kon- trol af overholdelse af sikkerhedsforskrifterne samt udar- bejdelse af kompetenceudviklingsplaner vedrørende den supplerende uddannelse til medlemmer af arbejdsmiljø- organisationen, jf. Erhvervsstyrelsen (2014). Derudover bruger virksomhederne også tid og penge på blandet andet at tilbyde medarbejdere supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Disse udgifter er ikke opgjort. Den supplerende uddannelses rele- vans er tvivlsom De adspurgte arbejdspladser er generelt skeptiske over for relevansen af den supplerende uddannelse til med- lemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Knap fire ud af ti virksomheder vurderer, at den supplerende uddannelse slet ikke eller i mindre grad har relevans for virksomhe- den, jf. figur 4.18.
Image of page 170
171 Figur 4.18 ANM.: Undersøgelsen omfatter 1.405 virksomheder med mere end fem ansat- te. De dækker 12 pct. af beskæftigelsen. Virksomhederne er vægtet med antallet af ansatte på virksomheden. Både offentlige og private virksomheder indgår. Andelen, der har svaret ”Ved ikke”, udgør 19 pct. og er ikke vist i figuren. Se i øvrigt kapitel 3 (boks 3.4). KILDE: Rambøll (2014) for DA. Supplerende AMO-uddannelse mindre relevant 0 10 20 30 0 10 20 30 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad I hvilken grad er den supplerende AMO-efteruddannelse relevant for virksomheden, pct., 2014
Image of page 171
172 Boks 4.5 Eksempler på administrative omkostninger Reguleringen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet stiller administrative krav til virksomhederne. Nedenfor er en række eksempler på krav. Arbejdspladsvurderinger (APV) Udarbejde en handlingsplan til løsning af arbejdsmiljø- problemer.
Image of page 172
Image of page 173

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors