Để thực hiện lọc các học sinh có điểm

This preview shows page 8 - 10 out of 22 pages.

Để thực hiện lọc các học sinh có điểm trung bình lớn hơn 5.0, ta nhấn chuột vào thực đơn lệnh Data, chọn: A. Filter B. Form C. Subtotals D. Validation 115 Để thực hiện lọc các sinh viên có Điểm TB HK1 lớn hơn 5.0 và nhỏ hơn 8.0, thực hiện chức năng Custom AutoFilter như hình minh họa sẽ cho kết quả sai. Nguyên nhân do lựa chọn sai ở: A. Vùng 1 B. Vùng 2 C. Vùng 3 D. Vùng 4 116 Để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tệp danh sách lớp, chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format – Cells. Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ A. Alignment B. Font C. Border D. Pattern 117 Biểu hiện ### trong cột F thể hiện: A. Dữ liệu trong cột có lỗi B. Định dạng dữ liệu của cột có lỗi C. Kết quả tính toán có lỗi D. Chiều rộng cột không đủ để hiển thị dữ liệu. 118 Địa chỉ B$3 là địa chỉ A. Tương đối B. Tuyệt đối C. Hỗn hợp D. Biểu diễn sai 119 Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không Đạt như hình minh họa, ta sử dụng hàm COUNTIF tại ô F14 sau đó sao chép công thức sang ô F15. Biểu diễn hàm COUNTIF nào dưới đây đáp ứng được yêu cầu trên: A. COUNTIF($G$2:$G$10,E1 4) B. COUNTIF(G2:G10,E14) C. COUNTIF(G2:G10, "Đạt"); D. COUNTIF($G$2:$G$ 10,"Không Đạt") 120 Để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là hợp lý nhất: A. Biểu đồ cột đứng (Column) B. Biểu đồ đường gấp khúc (Line) C. Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter) D. Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie) 121 Trong Excel để chuyển chữ thường thành chữ in ta dùng hàm hay tổ hợp phím nào sau đây? Hàm Lower Hàm Upper Shift+F3 Format/Change Case 8
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

122 Trong Excel gồm những phép tóan nào sau đây +,-, *, / ^,& Các câu A,B đều đúng Các câu A, B đều sai 123 Trong hình sau hãy cho biết kết quả của công thức tại ô E1 3 0 Báo lỗi #N/A Excel không có hàm này 124 Trong Excel muốn kẽ khung cho 1 khối ô ta dùng lệnh nào sau đây: Format/Sheet Format/Rows Format/Cell Format/Column 125 Trong Excel có bao nhiêu loại địa chỉ Tương đối Tuyệt đối Hỗn hợp Các câu trên đều đúng 126 Trong Excel cho biết kết quả của công thức: =Mid(“A0B1C2”;2;3) B1 B1C 0B1 1C2 127 Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu của 1 bảng tính ta dùng lệnh nào sau đây: Table/Sort Data/Sort Format/Cell Cả 2 câu A,B đều đúng 128 Trong Excel muốn điều chỉnh nội dung của 1 ô đang chọn ta dùng phím hay thao tác nào sau đây: Double Click vào ô đó Click chuột vào thanh công thức Nhấn phím F2 Các cách trên đều được.
Image of page 9
Image of page 10
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes