Main long ntesttest string s cinntest while ntest

 • No School
 • AA 1
 • 43

This preview shows page 38 - 41 out of 43 pages.

main() { long nTest,test; string s; cin>>nTest; while (nTest) { cin>>test>>s; printf( "%d " ,test); cout<<nextPermutation(s)<<endl; nTest--; } } Bài tập tương tự: Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n. Input Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8) Output Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần. Example Input: 3 Output: 123 132 213 231 312 321 Bài 2: Cho N (1<=N<=30000) sinh viên, mỗi sinh viên có 3 thông tin là: mã sinh viên, điểm học tập và điểm rèn luyện. Yêu cầu: Sắp xếp các sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm học tập, nếu 2 sinh viên có điểm học tập bằng nhau thì sắp xếp theo điểm rèn luyện tăng dần. Dữ liệu: - Dòng 1: chứa số N - Dòng 2..N+1: mỗi dòng chứa 3 số nguyên lần lượt là mã sinh viên, điểm học tập và rèn luyện. Kết quả: Danh sách sau khi đã sắp xếp theo yêu cầu: - N dòng, mỗi dòng chứa 3 số nguyên mã sinh viên, điểm học tập, điểm rèn luyện.
Image of page 38
STL for newbies – Điêu Xuân Mạnh – D10CN6 PTIT 39 Lưu ý: Các số trong input và output trên cùng 1 dòng cách nhau bởi dấu cách. Ví dụ: Input: 3 1 10 9 2 8 7 3 8 8 Output: 2 8 7 3 8 8 1 10 9 Hướng dẫn: - Với N<=30000 bạn cần sử dụng thuật toán sắp xếp có độ phức tạp cỡ khoảng NlogN, nên ta có thể áp dụng hàm sort hoặc cấu trúc heap trong thư viện algorithm. Khi sử dụng cần viết lại hàm so sánh cho đúng với cách sắp xếp của bài này. - Chương trình mẫu: o Sử dụng hàm sort : #include <iostream> #include <algorithm> #define maxn 30000 using namespace std; struct SV { long maSV,DHT,DRL; }; bool comp(SV a,SV b) { return (a.DHT<b.DHT || (a.DHT == b.DHT && a.DRL < b.DRL)); } main() { SV a[maxn]; long n; cin >> n; for ( long i=0;i<n;i++) { cin >> a[i].maSV >> a[i].DHT >> a[i].DRL; } sort(a,a+n,comp); for ( long i=0;i<n;i++) { cout << a[i].maSV << " " << a[i].DHT << " " << a[i].DRL << endl; } } o Sử dụng heap : Hàm so sánh có thay đổi một chút, vì phần tử ở vị trí pop của heap luôn có độ ưu tiên cao nhất (tức là nếu sử dụng phép toán thấp hơn, thì pop luôn là phần tử lớn nhất, trong bài này mỗi lần cần lấy ra phần tử pop bé nhất, nên phép toán so sánh sẽ là lớn hơn). #include <iostream> #include <algorithm> #define maxn 30000 using namespace std; struct SV { long maSV,DHT,DRL; }; bool comp(SV a,SV b) { return (a.DHT>b.DHT || (a.DHT == b.DHT && a.DRL > b.DRL)); } main() { SV a[maxn]; long n;
Image of page 39
STL for newbies – Điêu Xuân Mạnh – D10CN6 PTIT 40 cin >> n; for ( long i=0;i<n;i++) { cin >> a[i].maSV >> a[i].DHT >> a[i].DRL; if (i>0) push_heap(a,a+i,comp); } for ( long i=0;i<n;i++) { /*phần tử thấp nhất luôn là phần tử đầu tiên (a[0]) */ cout << a[0].maSV << " " << a[0].DHT << " " << a[0].DRL << endl; /*loại bỏ phần tử thấp nhất*/ pop_heap(a,a+n-i,comp); } } Một số bài áp dụng: - Bài 1: Sắp xếp dãy tăng dần. Input - Dòng đầu chứa số n ( số phần tử của dãy 1<=n<=1000) - n dòng sau, mỗi dòng là 1 phần tử của dãy (giá trị tuyệt đối không quá 1000) Output Mỗi phần tử của dãy in trên 1 dòng, theo thứ tự tăng dần. Example Input: 3 3 2 1 Output: 1 2 3 - Bài 2: Cho một danh sách các số điện thoại, hãy xác định danh sách này có số điện thoại nào là phần trước của số khác hay không? Nếu không thì danh sách này được gọi là nhất quán. Giả sử một danh sách có chứa các số điện thoại sau: - Số khẩn cấp: 911 - Số của Alice: 97625999 - Số của Bob: 91125426
Image of page 40
Image of page 41

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 43 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors