tatimpaguesi nuk ësht� subjekt i kërkesës s� dorëzimit t� deklaratës tatimore

Tatimpaguesi nuk ësht? subjekt i kërkesës s?

This preview shows page 21 - 23 out of 24 pages.

tatimpaguesi nuk është subjekt i kërkesës së dorëzimit të deklaratës tatimore për tatimin e mbajtur në burim, mbajtja e tatimit në burim është vlerësim tatimor. Kjo mënyrë përdoret kryesisht për tatimin mbi të ardhurat personale nga pagat dhe shpërblimet e tjera, për kontributet e sigurimeve shoqërore, për interesat bankare apo ato të përfituara nga letrat me vlerë, dividendët, huatë dhe qiratë, kalimin e pronësisë, e drejta e autorit dhe pronësia intelektuale etj. Njoftimi i vlerësimit tatimor, i bërë nga administrata tatimore për personin e tatueshëm, duhet ti dërgohet atij në adresën e deklaruar nga vetë ai. Njoftimi i vlerësimit i dërgohet tatimpaguesit në rrugë elektronike, në rastin kur tatimpaguesi është regjistruar si përdorues i sistemit elektronik tatimor të shërbimit, ose nëpërmjet shërbimit postar rekomande. Personi i tatueshëm, që nuk është dakord me njoftimin e vlerësimit tatimor, ka të drejtë ta ankimojë atë brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së njoftimit të vlerësimit. Në rastet kur nuk mund të provohet e saktë data e marrjes së vlerësimit të detyrimit tatimor, konsiderohet të jetë marrë 10 (dhjetë) ditë nga data e nisjes me postë. E drejta për të përdorur mënyrat alternative te vlerësimit tatimor nga administrata tatimore Administrata tatimore ka të drejtë te kontrolloje saktësinë e përcaktimit te detyrimeve tatimore, pavarësisht nga mënyra e vlerësimit tatimor te përdorur. Nëpërmjet kontrolleve tatimore, mund te kryhet verifikimi i saktësisë se deklarimeve tatimore për tatimin mbi fitimin, për TVSH-ne dhe për te gjitha llojet e tjera te detyrimeve tatimore, përfshirë tatimin mbi të ardhurat nga punësimi dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Vlerësimi i detyrimeve tatimore me anë të mënyrave alternative bëhet nga zyra ose pranë biznesit. E drejta për përdorimin e mënyrave alternative ne vlerësimin e detyrimeve tatimore, që mund të bëhet edhe nga zyra përdoret ne rastet e mëposhtme : a) Kur personi i tatueshëm, për një periudhe te caktuar tatimore nuk ka deklaruar detyrimet tatimore te tij, siç përcaktohet ne ligjet specifike tatimore. Kështu, për shembull, nëse një person i tatueshëm nuk paraqet deklaratën mujore te TVSH-se, drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit, pasi ka zbatuar te gjitha procedurat paraprake te përcaktuara ne ligjin "Për TVSH" ka te drejte te beje llogaritjen e detyrimit tatimor nëpërmjet vlerësimit 21
Image of page 21
tatimor nga zyra, sipas procedurave te përcaktuara ne manualin përkatës te punës. Ne te njëjtën mënyrë veprohet edhe ne rastet kur personi i tatueshëm nuk paraqet deklaratat e tjera tatimore, si deklaratën e te ardhurave te tatueshme (bilancin e veprimtarisë ekonomiko financiare) te një viti te caktuar, deklaratën e akcizës, deklaratat e tatimit mbi te ardhurat personale për ato kategori te ardhurash për te cilat deklarimi sipas ligjit përkatës është i detyrueshëm. b) Kur personi i tatueshëm nuk lejon hyrjen për kontroll, vlerësimi tatimor behet direkt nga
Image of page 22
Image of page 23

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors