nguphap_ta_0353

The plane crashed its bombs exploding when it hit the

Info iconThis preview shows pages 92–94. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
The plane crashed , its bombs exploding when it hit the ground. 28. Cách s d ng m t s c u trúc P 2 Whould (should) like + to have + P2 : Di n ñạ t m t ướ c mu n không thành. He would like to have seen the photos = He would have liked to see the photos (But he couldn't). Dùng v i m t s ñộ ng t : to appear, to seem, to happen, to pretend Nên nh r ng hành ñộ ng c a nguyên m u hoàn thành x y ra tr ướ c hành ñộ ng c a m nh ñề chính. He seems to have passed the exam = It seems that he has passed the exam. She pretended to have read the material = She pretended that she had read the material.
Background image of page 92

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 93 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Dùng v i sorry, to be sorry + to have + P2 : Hành ñộ ng c a nguyên m u hoàn thành x y ra tr ướ c tr ng thái sorry . The girls were sorry to have missed the Rock Concert (The girls were sorry that they had missed the Rock Concert.) Dùng v i m t s các ñộ ng t sau ñ ây th b ñộ ng: to ackowledge. believe, consider, find, know, report, say, suppose, think, understand . Hành ñộ ng c a nguyên m u hoàn thành x y ra tr ướ c hành ñộ ng c a m nh ñề chính. He was believed to have gone out of the country. (It was believed that he had gone out of the country.) Dùng v i m t s các ñộ ng t khác nh ư to claim, expect, hope, promise . ðặ c bi t l ư u ý r ng hành ñộ ng c a nguyên m u hoàn thành s future perfect so v i th i c a ñộ ng t m nh ñề chính. He expects to have graduated by June. (He expects that he will have graduated by June.) He promised to have told me the secret by the end of this week. (He promised that he would have told me the secret by the end of this week.) 29. Nh ng cách s d ng khác c a that Ngoài vi c s d ng trong m nh ñề quan h , that còn ñượ c dùng trong m t s tr ườ ng h p khác nh ư dùng làm liên t , dùng trong m nh ñề that . 29.1 That dùng v i t ư cách là m t liên t (r ng) 29.1.1 Tr ườ ng h p không b t bu c ph i có that ðằ ng sau 4 ñộ ng t say, tell, think, believe thì that có th b ñ i ñượ c. John said (that ) he was leaving next week. 29.1.2 Tr ườ ng h p b t bu c ph i có that. ðằ ng sau 4 ñộ ng t mention, declare, report, state thì that b t bu c ph i có m t.
Background image of page 93
Image of page 94
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page92 / 129

The plane crashed its bombs exploding when it hit the...

This preview shows document pages 92 - 94. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online