nguphap_ta_0353

Dùng cho nh ữ ng kho ả ng th ờ i gian xác

Info iconThis preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
· Dùng cho nh ng kho ng th i gian xác ñị nh (th p niên): In the 1990s · The + danh t + ñạ i t quan h + m nh ñề ph : The man to whom you have just spoken is the chairman. · The + danh t s ít t ượ ng tr ư ng cho m t nhóm thú v t ho c ñồ v t: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (th c ă n ñ ông l nh) · ðố i v i man khi mang ngh ĩ a "loài ng ườ i" tuy t ñố i không ñượ c dùng the: Since man lived on the earth . .. (k t khi loài ng ườ i sinh s ng trên trái ñấ t này) · Dùng tr ướ c m t danh t s ít ñể ch m t nhóm, m t h ng ng ườ i nh t ñị nh trong xã h i: The small shopkeeper: Gi i ch ti m nh / The top offcial: Gi i quan ch c cao c p · The + adj: T ượ ng tr ư ng cho m t nhóm ng ườ i, chúng không bao gi ñượ c phép s nhi u nh ư ng ñượ c xem là các danh t s nhi u. Do v y ñộ ng t ñạ i t ñ i cùng v i chúng ph i ngôi th 3 s nhi u: The old = The old people; The old are often very hard in their moving · The + tên g i các ñộ i h p x ướ ng/ dàn nh c c ñ i n/ ban nh c ph thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. · The + tên g i các t báo (không t p chí)/ tàu bi n/ các khinh khí c u: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg · The + h c a m t gia ñ ình s nhi u = gia ñ ình nhà : The Smiths = Mr/ Mrs Smith and
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 6 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng children · Thông th ườ ng không dùng the tr ướ c tên riêng tr tr ườ ng h p có nhi u ng ườ i ho c v t cùng tên và ng ườ i nói mu n ám ch m t ng ườ i c th trong s ñ ó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that I know lives on the First Avenue. · T ươ ng t , không dùng "the" tr ướ c b a ă n: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning. Tr khi mu n ám ch m t b a ă n c th : The dinner that you invited me last week were delecious. · Không dùng "the" tr ướ c m t s danh t nh ư home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v. .. khi nó ñ i v i các ñộ ng t và gi i t ch chuy n ñộ ng ch ñ i ñế n ñ ó là m c ñ ích chính ho c ra kh i ñ ó c ũ ng vì m c ñ ích chính: Students go to school everyday.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page5 / 129

Dùng cho nh ữ ng kho ả ng th ờ i gian xác

This preview shows document pages 5 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online