10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1 9 90 19 9

Info icon This preview shows pages 125–129. Sign up to view the full content.

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1 9 90 19 9 1 1992 1 9 93 19 9 4 19 9 5 1996 1997 1 9 98 19 9 9 2000 2 0 01 2 0 02 20 0 3 2004 2005 2 0 06 20 07 2008 2 0 09 Nguồn: Asian Development Bank (C9) Tr.USD Hình PL6.1: Giá trị xuất khẩu Việt Nam 1990 – 2009
Image of page 125

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 116 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1991 1992 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1996 1997 19 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 01 2002 20 0 3 20 0 4 2 0 0 5 2 0 06 2 0 07 2008 20 0 9 Nguồn: Asian Development Bank (C9) % Hình PL6.2: % Thay đổi giá trị xuất khẩu của Việt Nam 1991-2009 Thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong những năm 1990-2009 gồm 10 quốc gia nổi bật với cơ cấu cụ thể như sau: Bảng PL6.2: 10 quốc gia nổi bật trên thị trường xuất khẩu của Việt Nam 1990-2009 Tên nước Giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm (Tr.USD) Tỷ trọng trung bình hàng năm (%) 1. United States 3,127.00 0.0925 2. Japan 2,825.04 0.1863 3. China, People's Republic of 1,543.19 0.0665 4. Australia 1,283.12 0.0476 5. Singapore 1,144.69 0.0894 6. Germany 761.56 0.0357 7. Malaysia 529.32 0.0211
Image of page 126
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 117 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Tên nước Giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm (Tr.USD) Tỷ trọng trung bình hàng năm (%) 8. United Kingdom 565.64 0.0241 9. Philippines 470.71 0.0195 10. Korea, Republic of 527.76 0.0292 Nguồn: Asian Development Bank (C9) octastar4 Tỷ lệ đầu tư trên GDP thực Theo phân loại hiện nay, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được lấy từ 3 nguồn, từ 3 khu vực: khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu này, giới hạn đầu tư/ GDP được dừng ở chỉ tiêu vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, bởi sự hạn chế về số liệu cũng như những ảnh hưởng quan trọng của nó đối với nền kinh tế. Tỷ lệ đầu tư/ GDP của Việt Nam giai đoạn 1991- 2009 được thống kê tại nguồn ADB được thể hiện qua đồ thị bên dưới: - 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 Nguồn:Asian Development Bank (9) Đầ u tư/GDP 0.023 0.033 0.025 0.023 0.065 0.086 0.098 0.087 0.064 0.050 0.043 0.041 0.040 0.037 0.036 0.036 0.038 0.092 0.106 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hình PL6.3: Tỷ lệ đầu tư/ GDP của Việt Nam 1991 - 2009
Image of page 127

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 118 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Từ đồ thị ta có thể thấy sự không ổn định trong tỷ lệ đầu tư/ GDP của Việt Nam giai đoạn 1991 – 1997, khi điểm thấp nhất của chỉ tiêu này là 2.3% (năm 1991) và cao nhất là 9.8% (năm 1997). Tiếp theo đó là sự sụt giảm theo dạng bậc thang từ 9.8% của năm 1997 đến năm 2006 chỉ còn 3.6%. Nhưng sang năm 2007 với điểm xuất phát là 3.6% tỷ lệ đầu tư/ GDP đã tăng vọt lên một cách bất ngờ đầy thú vị với 9.2% năm 2008 và 10.6% (năm 2009). Điều này có thể chứng tỏ những nhà đầu tư nước ngoài đã làm ăn ở Việt Nam từ thực tế đã nhận ra và kỳ vọng lớn trong việc làm ăn lâu dài ở Việt Nam.
Image of page 128
Image of page 129
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern