T? lệ thanh toán nợ trên gdp thực đối

Info icon This preview shows pages 98–100. Sign up to view the full content.

tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực đối với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam là 384.45316%, nghĩa là nếu tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực tăng (hay giảm) 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam giảm (hay tăng) 1 lượng là 384,53% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Và, từ hệ số 4 ˆ β DEBGDP i = 0.001356, ta nhận thấy rằng dấu của 4 ˆ β DEBGDP i phản ánh tác động đồng biến của quy mô nợ nước ngoài trên GDP thực đối với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam. Khi quy mô nợ nước ngoài trên GDP thực càng tăng thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực càng tăng, và ngược lại. Và một lượng phản ánh sự ảnh hưởng quy mô nợ nước ngoài trên GDP thực ( DEBGDP i ) đối với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam theo mơ hình này là 0.1356%, nghĩa là nếu quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực tăng (hay giảm) 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam tăng (hay giảm) 1 lượng là 0,1356% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Tuy chỉ có 19 quan sát (do bị hạn chế về số liệu) và 03 biến phù hợp để ước lượng sự tác động của nợ nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, nhưng kết quả thu được từ mô hình vẫn có thể chấp nhận được khi độ tin cậy của mô hình đạt 89% trong khi mô hình của bài nghiên cứu gốc của hai tác giả Folorunso S.Ayadi, Felix O.Ayadi được thực nghiệm trên dữ liệu của Nigeria và Nam Phi (1980 – 2008) có độ tin cậy đạt 90%. Thông qua kết quả của mô hình thực nghiệm trên, ta có thể điều tiết các biến số vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ thể là: đẩy mạnh xuất khẩu để tạo nguồn thu ngoại tệ, thay thế các khoản nợ vay nước ngoài bằng cách thu hút vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp để giảm áp lực phải trả nợ gốc và lãi khi đến hạn thanh toán. Như vậy, từ các chỉ tiêu trong kế hoạch cần thực hiện trong năm ta có thể tính được mức tăng trưởng đạt được là bao nhiêu, và căn cứ vào các hệ số góc của các biến số ta có thể điều chỉnh chỉ tiêu cần thực hiện của từng biến số để tăng trưởng đạt mức mong muốn.
Image of page 98

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 89 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 D ựa theo bài nghiên cứu của hai tác giả Folorunso S.Ayadi and Felix O.Ayadi, bài viết đã sử dụng dữ liệu nợ nước ngoài để phân tích tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1991 – 2009 thông qua
Image of page 99
Image of page 100
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern