Pelajaran anak anak dengan menghantar anak anak ke

This preview shows page 16 - 18 out of 44 pages.

pelajaran anak-anak dengan menghantar anak-anak ke kelas tambahan atau tuisyenserta menyediakan buku-buku rujukan yang lengkap untuk memudahkan anak-anakmengulang kaji pelajaran di rumah. Selain itu, ibu bapa juga perlulah menyediakanbilik yang sesuai dan selesa untuk kemudahan anak-anak belajar. Ibu bapa perlulahmenggalakkan anak-anak membaca untuk mencapai kecemerlangan dalam
pelajaran. Oleh itu, ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke pameran buku, kekedai buku atau ke perpustakaan. Langkah ini penting kerana secara tidak langsunganak-anak telah ditanamkan dengan sikap suka membaca. Situasi ini bolehmenimbulkan persaingan dalam diri anak-anak untuk membaca buku-buku tersebut.Natijahnya, anak-anak akan mempunyai kesedaran dan keinsafan betapa pentingnyapengetahuan dalam kehidupan mereka sehingga mereka berusaha untuk mencapaikejayaan yang cemerlang dalam pelajaran.Tambahan lagi, ibu bapa juga perlulah selalu berhubung dan berbincangdengan pihak sekolah serta bertukar-tukar pendapat dengan guru-guru tentang anak-anak. Untuk mengetahui perkembangan pelajaran dan sahsiah anak-anak di sekolah,ibu bapa perlulah sentiasa berhubung dengan pihak sekolah terutama guru kelas danguru disiplin. Usaha ini penting kerana jika anak-anak menghadapi masalah dalampelajaran atau masalah disiplin, ibu bapa boleh bertindak segera untuk menanganimasalah tersebut. Dalam hal ini, anak-anak pasti dapat diselamatkan daripadadipengaruhi oleh rakan sebaya yang tidak sihat. Selain itu, ibu bapa juga perlusentiasa mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak walaupundalam kesibukan bekerja. Ibu bapa mestilah bersedia menjadi pendengar yang baikkepada anak-anak setiap kali anak-anak meluahkan masalah mereka. Masalah dankesedihan anak-anak mestilah dikongsi bersama agar perasaan tersebut tidak akanterpendam yang akan menjadi satu tekanan dalam diri anak-anak. Biasanya, anak-anak yang memendam perasaan, pasti tidak dapat menumpukan perhatian dalampelajaran dan akhirnya mereka akan keciciran dalam pelajaran. Oleh itu, jelaslahbahawa ibu bapa perlu mengambil berat tentang masalah anak-anak mereka dalampelajaran dan selalu berbincang dengan guru-guru lain agar anak-anak mendapatpedoman dan boleh memberikan tumpuan untuk mencapai kecemerlangan dalampelajaran.Daripada perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapamemainkan peranan yang penting untuk membantu anak-anak mencapai kejayaanyang cemerlang dalam pelajaran. Ibu bapa hendaklah bertanggungjawab terhadapmasa depan anak-anaksebelum nasi menjadi bubur.Sekiranya ibu bapa kurangmemberikan perhatian terhadap masa depan anak-anak, anak-anak pasti sukar untukmencapai kejayaan dan kemungkinan mereka terjebak dalam masalah sosial sehinggasukar untuk diselamatkan. Tegasnya, ibu bapa memainkan peranan yang besar dalammencorakkan masa depan anak-anak khususnya untuk mencapai kejayaan dankecemerlangan dalam pelajaran.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 44 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

Newly Uploaded Documents

Show More

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture