21 224653465 22 69572536 22 196571549 23 28539415 23

This preview shows page 4 - 7 out of 7 pages.

21%2.246.534,6522%695.725,3622%1.965.715,4923%285.394,1523%1.694.705,7624%-110.763,8024%1.433.056,9925%-493.390,0925%1.180.345,4226%-863.091,2326%936.170,4627%-1.220.440,9127%700.153,2228%-1.565.982,0328%471.935,1329%-1.900.228,6129%251.176,7030%-2.223.667,5930%37.556,32
5PerioderAnlæg A - Anlæg B0-7.901.000,0012.315.588,0022.315.588,0032.315.588,0042.315.588,0052.315.588,00Skæringspunktet14,26%Disse investeringsprojekter er konventionelle (Omkostninger først og derefter indtægter). Detfremgår, for begge anlæg, at NPV afhænger negativt af diskonteringsrenten. Det vil altså sige atNPV falder hvis diskonteringsrenten stiger.For at kunne sammenligne de to kurver og deres interne forhold beregnes den interne rente, derudtrykker den diskonteringsrente, hvor investeringens nutidsværdi er 0. På grafen er dette altsågrafens skæringspunkt med x-aksen, og den højeste diskonteringsrente hvor et investeringsprojektstadig er acceptabelt målt på NPVInterne renteAnlæg AAnlæg B23,7%30,2%Ved beregning ag den implicitte rente antages det at de pengestrømme der kommer år for år kangeninvesteres til samme interne rente som den originale investering. Dette er dog ikke helt korrekteftersom den korrekte antagelse nærmere er at pengestrømmen kan geninvesteres til
6kapitalomkostningen. Vi kommer dermed til at overvurdere et givent investeringsprojekt hvis deninterne rente er højere end kapitalomkostningerne. Dette tager vi højde for med den modificeredeinterne rente (MIRR)MIRR er den diskonteringsværdi der gør at nutidsværdien er lig med investeringsomkostningen.Eftersom begge projekters kapitalomkostning er mindre end en interne rente er rentabilitetenovervurderet i begge tilfælde.Modificeret Interne renteAnlæg AAnlæg B17,2%20,3%1EAnnuitetsværdi er værdien af en række årlige betalinger, på samme størrelse, over en giventidsperiode. Annuitetsværdi er dermed den samlede nettonutidsværdi fordelt på investeringensløbetid. Annuitetsværdien bør dermed være over 0 for at være acceptable, ligesom NPV.AnnuitetsværdiAnlæg AAnlæg B2.951.288,822.454.982,56Det ses tydeligt at annuitetsværdien for begge anlæg er positiv og de er dermed begge fordelagtige.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture