Oplossing zullen carbonzuren selectief naar de

Info icon This preview shows pages 62–64. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
-oplossing zullen carbonzuren selectief naar de waterige laag worden geëxtraheerd, terwijl de fenolen in de organische laag achterblijven. Een NaOH- oplossing zal zowel fenolen als carbonzuren tot hun natriumzout omzetten. Door extractie met een NaOH-oplossing worden fenolen en carbonzuren naar de organische laag geëxtraheerd. 3.6 Scheiding van metaalionen door extractie Voor het scheiden van metaalionen is extractie vaak meer aangewezen dan klassieke scheiding door neerslagvorming (zie hoofdstuk 10), omdat het instellen van het evenwicht en de scheiding van de fasen in een scheitrechter sneller verloopt en gemakkelijker is uit te voeren dan het vormen, het affiltreren en het wassen van de neerslag. Bovendien worden problemen van coprecipatie vermeden. Tenslotte is extractie heel geschikt voor het isoleren van een deeltje dat slechts in spoorhoeveelheden aanwezig is. 3.6.1 Factoren die solventextractie beïnvloeden Het is algemeen geweten dat gehydrateerde anorganische zouten beter oplosbaar zijn in water dan in organische solventen zoals chloroform of benzeen, terwijl organische verbindingen beter oplosbaar zijn in organische solventen dan in water, tenzij deze organische verbindingen een voldoende aantal hydrofiele groepen (zoals hydroxylgroepen) bevatten. Bij de solventextractie van metalen zijn we geïnteresseerd in methoden waarbij de wateroplosbaarheid van de anorganische kationen wordt gemaskeerd door interactie met de geschikte (meestal organische) reagentia. Deze reagentia vormen complexen met de gehydrateerde metaalionen. Bij complexvorming worden de watermoleculen die het ionen hydrateren, verwijderd, waardoor de wateroplosbaarheid van de metaalionen drastisch daalt. Men verwacht dat ionische complexen of gehydrateerde metaalionen niet vanuit een waterige oplossing naar een organische laag kunnen geëxtraheerd worden, omwille van het grote verlies aan elektrostatische solvatie-energie die in dit geval zou optreden. De meest voor de hand liggende manier
Image of page 62

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon