Kapwa mi kinalaman sa lupa Ang gusto ng mga kasamay makamkam nila ang ani ang

Kapwa mi kinalaman sa lupa ang gusto ng mga kasamay

This preview shows page 95 - 97 out of 162 pages.

Kapwa mi kinalaman sa lupa. Ang gusto ng mga kasama’y makamkam nila ang ani; ang gusto ng mga iskuwater e maagaw nila ang lupa. Sino’ng propyetaryo ang papayag sa ganyan, at aling gobyerno ang magp apahintulot?’’ Patigil-tigil si Hugo sa pag-inom upang palitawing nakikinig nakikinig siya sa kanyang ninong, tatango, at pagkuwa’y lalagok na naman. ‘’Kaya tayo mi mga batas, mi husgado at mi pulisya,’’ patuloy ni Don Severo. ‘’Kung wala’y ano ang maghahari sa bayang ito?’’ Napamulagat si Hugo at namalas ang pagkagalit ng litid sa ilalim ng tainga ng don. ‘’Ano ang maghahari?’’ ulit ni Don Severo. ‘’Anarkismo!’’ bulalas ni Donya Leona. ‘’Oo, kaguluhan, komunismo, bandolerismo,’’ dagdag ng lalaki. Napatindig si Hugo na parang ginulat ng sunod-sunod na mariing ‘‘ismo’’. Madaling nilunok ang nasa kanyang bibig, at halatang hindi ang espiritu ng anarkismoat komunismo ang nagkabisa sa kanyang katauhan, kundi ang higit na matapang na espiritu ng alak. Gay unma’y nagpilit siyang palabasin na maliwanag parin ang kanyang isip at matatag ang kanyang tuhod. ‘’Di mangyayari ang kaguluhan dito ---- sa Sampilong!’’ pasigaw niya. ‘’Di puwede ang mga mapanggulo. O sila o ako? Ngunit ninong, ninang,’’ yumuko nang baha gya at ipinakita sa mag-asawa ang paghaplos sa kanyang rebolber, ‘’siyarpsiyuter ‘ata tayo.’’ Napatayo rin si Don Severo, nilapitan si Hugo at muling iniupo. Tinangka niyang kunin ang basong walang laman sa kamay ng hepe, ngunit mahigpit ang pagkakahawak, at sa halip ay ang sumunggab sa bote ng wiski at sinalinan uli ng laman ang baso. At kanyang tinungga nang halos walang hinga. Kabanata 32 Mabilis lumipas ang oras, ngunit tila hindi napapansin ni Hepe Hugo, samantalang ang mag-asawang don ay malimit magkatinginan na parang sinasabi sa isa’t isang dapat nang wakasan ang pakikipanayam sa puno ng mga pulis. Ipinalalagay ni Donya Leonang hindi kanais-nais ang pakikitalamitan sa isang lasing ngunit lalo na kung ang lasing ay ang hepe ng mga alagad ng batas. Gayunman, tinuos ni Don Severo kay Hugo ang niloloob ng mga Grande sa mga usaping kanilang napag-usapan. ‘’Palalayasin natin ang mga iskuwater,’’ ipinahayag niya. ‘’Nga --- yon din, ninong?’’ tanong ni Hugo at umakmang titindig. ‘’Pagpanaog ng order ng husgado,’’ nilinaw ng don.
Image of page 95
‘’Superyor!’’ palatak ng matandang propyetaryo. ‘’Aalisan ko ng saka ang mga magugulo sa bukid,’’ isinalit ni Donya Leona. ‘’Ka --- tulong n’yo ‘ko Donya ---- ninang,’’ pakli ni Hugo. ‘’Huwag mo kaming pabayaan, iho,’’ hiling ng ginang. Maliksing tumindig ang puno ng mga pulis, ngunit muntik nang masungabang nang pagdaitihin ang dalawa niyang sapatos, at itinaas ang baso ng alak na anaki’y nagpupugay sa mag - asawa. Pagkuwa’y binitawan ang baso, binunot ang rebolber na ikinaurong kapwa ng don at donya, inalis sa magasin ang anim na bala, inilagay sa isa niyang palad at binilang.
Image of page 96
Image of page 97

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture