TVSH e aplikuar nga Shqipëria dhe nga shumica e shteteve me t� cilat Shqipëria

Tvsh e aplikuar nga shqipëria dhe nga shumica e

This preview shows page 3 - 5 out of 36 pages.

TVSH e aplikuar nga Shqipëria dhe nga shumica e shteteve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie tregtare janë me bazë destinacioni. Këto tatime shpesh shihen si subvencionim eksportesh për shkak se ato përjashtojnë eksportet dhe tatojnë importet, analizat ekonomike tregojnë se taksat me bazë destinacioni nuk ndikojnë në bilancin e tregtisë. Kjo sepse një eksportues vendas do të shesë produktin e vet në vendin e huaj me të njëjtin çmim. Një e mirë e shitur në një shtet nga një prodhues i huaj do të jetë subjekt i TVSH-së. Si rezultat, importuesi i huaj do të konkurroj mbi të njëjtën bazë si shitësit lokal. Konsumatorët do të bëjnë të njëjtat zgjedhje përsa i përket importeve dhe mallrave brenda vendit. Diskutimi mësipërm mund të sugjeroj, në të kundërt, që një taksë me bazë origjinën krijon disavantazh për prodhuesit vendas kundrejt prodhuesve të huaj në tregun botëror. Një avantazh tjetër i TVSH me bazë destinacionin është edhe se administrohet më lehtë se një tatim me bazë origjinën. 3
Image of page 3
Në një tatim me bazë destinacionin, çmimet e transferimit nuk ndikojnë në llogaritjen e detyrimeve tatimore. Meqë TVSH vendoset në cdo hallkë deri në konsumatorin final që e paguan, çmimet e transferimit nuk do të ndikonin në arkëtimin e detyrimit tatimorë nga autoriteti doganorë. 1.3 Aplikimi i TVSH-së TVSH është një tatim që mblidhet në bazë të faturave. Cdo shitës ngarkon vlerën e mallit apo shërbimit në faturë, me TVSH dhe ja kalon blerësit. Në faturë vlera e TVSH është e dukshme, e specifikuar qartë. Për blerësin që është subjekt i TVSH ky tatim quhet TVSH e zbritshme. Blerësi në një moment të dytë është në pozicionin e shitësit ngarkon në çmimin e shitjes TVSH, e cila quhet TVSH e mbledhshme sepse në fakt do të paguhet nga klienti blerës. Diferenca ndërmjet TVSH së mbledhshme dhe TVSH së zbritshme quhet TVSH e pagueshme dhe paguhet në shtet. TVSH e aplikuar në çdo shitje është një përqindje e çmimit të shitjes, por prej kësaj shume personi i tatueshëm ka të drejtë të zbres të gjithë tatimin e paguar në fazën më të hershme. Tatimi i dyfishtë shmanget dhe tatimi paguhet vetëm mbi vlerën e shtuar në çdo fazë të prodhimit dhe shpërndarjes. Në këtë mënyrë, pasi çmimi përfundimtar i produktit është i barabartë me shumën e vlerave të shtuara në çdo fazë të mëparshëm, TVSH-ja e fundit e paguar është e përbërë nga shuma e TVSH-së së paguar në çdo fazë. Për të parë efektin e TVSH, sjellim një shembull një herë pa TVSH dhe një herë me aplikimin e TVSH. Rasti pa TVSH: 1. Supozojmë se një prodhues shet materialet e prodhuara për 1000 lekë. Lëndën e parë për to e ka blerë për 700 lekë dhe fitimi bruto është 300 lekë. 2. Blerësi i materialeve, prodhon me to produktin dhe e shet tek supermarketi për 1300 lekë dhe fitimi bruto është 300 lekë. 3. Supermarketi ja shet klientit përfundimtar për 1500 lekë dhe fitimi bruto është 200 lekë. Rasti me TVSH, tarifa e TVSH është 20%: 1. Prodhuesi shet materialet e prodhuara për 1000 lekë dhe lëndën e parë për to e ka blerë për 700 lekë. TVSH është tatim mbi vlerën e shtuar. Vlera e shtuar do të jetë 1000 – 700 = 300 lekë dhe TVSH = 300*0.2=60 lekë.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes