387 Shih ligjin nr 9804 dat� 1392007 Për Tatimin mbi t� Ardhurat n� Republikën

387 shih ligjin nr 9804 dat? 1392007 për tatimin mbi

This preview shows page 136 - 138 out of 218 pages.

387 Shih ligjin nr 9804, datë 13.9.2007. Për Tatimin mbi të Ardhurat në Republikën e Shqipërisë . bot në fletoren Zyrtare nr 125, neni 9 “ Tarifat tatimore”. 388 Shih Kushtetutën e Republikës Italiane, neni 53.
Image of page 136
137 Parimi i aftësisë paguese mbështetet nga një sërë ligjesh të rëndësishme që rregullojnë sistemin tatimor të Republikës së Shqipërisë. Ndër rregullimet e para ligjore tek të cilat ky parim gjen zbatim është ligji “ Për Tatimin mbi të Ardhurat në RSH ”. Në nenin tetë të këtij ligji parashikohen disa kategori, individësh të cilët për shkak të të ardhurave që ata përfitojnë gjenden në pozicionin e pamundësisë ekonomike për të kontribuar në rritjen e të ardhuarve kombëtare. Në këtë kategori legjislatori rendit të ardhurat e përfituara nga skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore, bursat e studentëve, të ardhurat e përfituara në rast sëmundjesh apo fatkeqësish, të ardhurat e përfituara nga shpronësimet publike etj. Në të njëjtin ligj, ndryshimet e fundit në lidhje me mënyrën e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat nga paga, u vendos si prag minimal shuma prej 30 000 lekësh përtej të cilës fillon të llogaritet ky tatim. Kjo diferencë u bë në mënyrë të tillë që të mbronte të ardhurat e individëve nga rëndesa e pagimit të tatimeve. Ndër të tjera, ky rregullim synon të mbrojë ata individë të cilët për shkak të punës së tyre, realizojnë të ardhura në nivel më të ulët në raport me pjesën tjetër të shoqërisë, duke synuar në të njëjtën kohë edhe krijimin e shtresave sociale brenda shoqërisë, në mënyrë të veçantë krijimin e shtresës së mesme të poppullsisë. Parimi i aftësisë paguese del i përmbushur edhe në pjesën e rregullimit të shpenzimeve të zbritshme gjatë plotësimit të deklaratës tatimore nga tatimpaguesit shqiptar. Në rastin e marrjes së një kredie e cila shërben për arsimin e individëve, si dhe në rastin e shpenzimeve për mjekim të cilat nuk janë të rimbursueshme nga skema e sigurimeve shëndetsore, legjislatori ka parashikuar zbritjen e këtyre shpenzimeve për llogari të tatimit mbi të ardhurat personale. Në fund vlen të theksojmë se ky parim nuk gjendet i sanksionuar vetëm në legjislacionin tatimor por edhe në disa norma të tjera të së drejtës të cilat rregullojnë marrëdhëniet juridike në një shoqëri. Sa më sipër, në Kodin Penal për shembull gjendet një dispozitë e cila; për shkak të aftësisë paguese, justifikon mospagesën e taksave dhe tatimeve në vendin tonë. Sipas këtij kodi, mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, megjithë mundësinë e pagimit të tyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet 389 . Një vepër në fushën e tatimeve do të konsiderohet kundravajtje penale, në qoftë se plotësohen 2 kushtet e mëposhtme:
Image of page 137
Image of page 138

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 218 pages?

 • Winter '19
 • marsel sulanjaku

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes