Số bội chi theo thông lệ quốc t? đồ

Info icon This preview shows pages 46–49. Sign up to view the full content.

Số bội chi theo thông lệ quốc tế Đồ thị 2.6: Sự thay đổi tình trạng Ngân sách Việt Nam 2004-2010
Image of page 46

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 37 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Tuy nhiên, không phải cứ thâm hụt cán cân ngân sách là có thể đánh giá được thực trạng “sức khoẻ” tài chính, vì vậy mà chúng ta cần xem xét nguyên nhân vì đâu xảy ra thâm hụt cán cân ngân sách thông qua việc xem xét khả năng trang trải các khoản chi thường xuyên bằng nguồn thu chủ yếu của ngân sách, cụ thể nguồn thu chủ yếu của ngân sách Việt Nam là thu từ thuế và lệ phí, tiếp đến là nguồn thu về vốn. Theo như bảng so liệu so sánh các khoản thu và chi của ngân sách Việt Nam qua các năm, ta có thể thấy ngân sách Việt Nam hoàn toàn có khả năng trang trải cho khoản chi thường xuyên bằng nguồn thu từ thuế và phí, thu về vốn. Xem xét số liệu ở cột số 3 của bảng số liệu bên dưới, ta có thể thấy các khoản thu này sau khi trang trải cho các khoản chi thường xuyên vẫn còn đủ cho chi đầu tư phát triển mà không cần sử dụng đến nguồn thu viện trợ không hoàn lại, đó là những năm 2004- 2006 và 2008. Như vậy, có thể thấy tình trạng thâm hụt cán cân ngân sách ở Việt Nam từ năm 2002 -2009 vẫn có thể chấp nhận được, bởi ta có thể hiểu thâm hụt là do Việt Nam đã chi đầu tư phát triển vượt mức thặng dư của ngân sách và viện trợ không hoàn lại của quốc tế. Tuy nhiên, ta không thể cho rằng thâm hụt cán cân ngân sách do chi đầu tư phát triển vượt mức thặng dư của ngân sách là sẽ an toàn mà bỏ qua việc xem xét nguồn bù đắp của ngân sách như thế nào và hiệu quả của những dự án được đầu tư ra sao.
Image of page 47
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 38 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Bảng 2.9: So sánh các khoản thu và chi của Ngân sách Việt Nam giai đoạn 2002-2010 ĐVT: Tỷ đồng Năm (Thu từ thuế và phí)+(Thu về vốn) Chi thường xuyên (Thu từ thuế và phí)+(Thu về vốn)- (Chi TX) Chi đầu phát triển (Thu từ thuế và phí)+(Thu về vốn)- (Chi TX)- (Chi đầu tư phát triển) Thu viện trợ không hoàn lại (Thu từ thuế và phí)+(Thu về vốn)+(Thu viện trợ không hoàn lại)- (Chi TX)- (Chi đầu tư phát triển) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7)=(5)+(6) 2002 105,447.00 78,039.00 27,408.00 45,218.00 -17,810.00 2,250.00 -15,560.00 2003 155,087.00 102,522.00 52,565.00 59,629.00 - 0 7,064.00 2,969.00 - 0 4,095.00 2004 195,737.00 121,238.00 74,499.00 66,115.00 8,384.00 2,877.00 11,261.00 2005 234,897.00 149,893.00 85,004.00 79,199.00 5,805.00 3,789.00 9,594.00 2006 281,273.00 180,069.00 101,204.00 88,341.00 12,863.00 7,897.00 20,760.00 2007 330,261.00 232,010.00 98,251.00 104,302.00 - 0 6,051.00 6,012.00 -39.00 2008 425,348.00 292,374.00 132,974.00 119,462.00 13,512.00 9,413.00 22,925.00 2009 435,820.00 347,381.00 88,439.00 179,961.00 -91,522.00 6,520.00 -85,002.00 2010 553,670.00 434,670.00 119,000.00 172,710.00 -53,710.00 5,500.00 -48,210.00 Nguồn: Bộ Tài Chính (C1), Asian Development Bank (C9) và tính toán của tác giả 2.1.1.4. Đo lường mức độ thâm hụt cán cân ngân sách octastar4
Image of page 48

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 49
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern