Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Stresul este specific unor roluri particulare deater

Info icon This preview shows pages 189–191. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
stresul este specific unor roluri particulare (Deater-Deckard 2004, 6). Numeroase cercet ă ri au avut ca obiect rela ț ia dintre starea de bine ș i gradul de stres provenit din anumite situa ț ii cu care persoanele se confrunt ă zi de zi. Cei care tr ă iesc experien ț e mai stresante sunt predispu ș i la anumite probleme de s ă n ă tate mental ă (de exemplu, depresie) sau fizic ă (Brown ș i Harris 1989; Goodyer 1990). Unii cercet ă tori (Creasey ș i Reese, 1996; Quittner, Glueckauf ș i Jackson, 1990) consider ă c ă
Image of page 189

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diana-Sînziana Duca 190 stresul parental afecteaz ă comportamentul p ă rintelui, dar ș i dezvoltarea copilului într-o m ă sur ă mai mare decât stresul provenit din alte situa ț ii, cum ar fi la locul de munc ă . Acest aspect s-a exemplificat în dou ă studii distincte asupra familiilor care se confrunt ă cu multiple dificult ăț i ș i probleme. Într-un studiu în care s-a urm ă rit dezvoltarea unui grup de copii (unii sufereau de boli cronice), stresul parental s-a dovedit a fi cel mai puternic predictor al problemelor comportamentale ș i emo ț ionale la copiii de patru ani (Goldberg, Janus, Washington, Simmons, MacLusky ș i Fowler 1997). Într-o alt ă cercetare s-a studiat un grup de familii f ă r ă ad ă post ai c ă ror membrii riscau s ă sufere de tulbur ă ri mentale ș i fizice din cauza numeroaselor surse de stres cu care se confruntau zilnic (Gorzka 1999). Dintre aceste familii s-a constatat c ă p ă rin ț ii care aveau cel mai înalt nivel de stres parental aveau, în acela ș i timp, ș i copii cu serioase probleme de dezvoltare cognitiv ă ș i social ă (Danseco ș i Holden 1998). Cu toate c ă stresul parental poate fi în mod deosebit corelat cu varia ț iile comportamentului parental ș i cu nivelul de dezvoltare al copilului, acest fenomen nu este complet independent de experien ț ele stresante provenite din alte roluri, independente de rolul de p ă rinte (Barnett, Marshall ș i Singer 1992; Creasey ș i Reese 1996). O caracteristic ă general ă a teoriilor cu privire la stresul parental se refer ă la echilibrul dintre percep ț iile p ă rintelui despre cerin ț ele ș i responsabilit ăț ile rolului s ă u ș i accesul la resursele disponibile pentru a îndeplini toate aceste cerin ț e. În consecin ță , stresul parental este un fenomen psihologic semnificativ care apare atunci responsabilit ăț ile parentale sunt percepute ca fiind mai mari decât resursele de care dispune p ă rintele (Goldstein 1995; Deater-Deckard 2004). Cerin ț ele rolului de p ă rinte sunt multe, variate ș i implic ă adaptarea la caracteristicile unice ale copilului precum ș i la rolul social de p ă rinte. A ș adar, aceste cerin ț e includ nevoile copiilor pentru supravie ț uire (hran ă , ad ă post, protec ț ie) dar, de asemenea, presupun ș i diferite cerin ț e psihologice (aten ț ie, afec ț iune, implicare pentru controlul ș i reglarea emo ț iilor) (Deater-Deckard 2004). Percep ț iile p ă rin ț ilor despre comportamentele copiilor lor, precum ș i percep ț
Image of page 190
Image of page 191
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern