nguphap_ta_0353

Thì dùng do does did ñể thay th ? n ? u

Info iconThis preview shows pages 39–40. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
thì dùng do , does , did ñể thay th ế . N ế u m nh ñề chính th kh ng ñị nh thì ph n ñ uôi th ph ñị nh và ng ượ c l i. Th i c a ñộ ng t ñ uôi ph i theo th i c a ñộ ng t m nh ñề chính. Ch ng c a m nh ñề chính và c a ph n ñ ôi là gi ng nhau. ðạ i t ph n ñ uôi luôn ph i ñể d ng ch ng (in subject form) Ph n ñ uôi n ế u d ng ph ñị nh thì th ườ ng ñượ c rút g n ( n’t ). N ế u không rút g n thì ph i theo th t : auxiliary + subject + not? (He saw it yesterday, did he not ?) ðộ ng t have có th ñộ ng t chính, c ũ ng có th là tr ñộ ng t . Khi nó là ñộ ng t chính c a m nh ñề trong ti ế ng Anh M thì ph n ñ uôi ph i dùng tr ñộ ng t do, does ho c did . Tuy nhiên, trong ti ế ng Anh Anh thì b n có th dùng chính have nh ư m t tr ñộ ng t trong tr ườ ng h p này. Khi b n thi TOEFL là k thi ki m tra ti ế ng Anh M , b n ph i chú ý ñể kh i b m t ñ i m. You have two children, haven’t you ? (British English: OK, TOEFL: NOT) You have two children, don't you ? (Correct in American English) There is , there are it is là các ch ng gi nên ph n ñ uôi ñượ c phép dùng l i there ho c it gi ng nh ư tr ườ ng h p ñạ i t làm ch ng . 9. L i nói ph h a 9.1 Ph ho câu kh ng ñị nh Khi mu n nói m t ng ườ i ho c v t nào ñ ó làm m t vi c gì ñ ó và m t ng ườ i, v t khác c ũ ng làm m t vi c nh ư v y, ng ườ i ta dùng so ho c too . ðể tránh ph i l p l i các t c a câu tr ướ c (m nh ñề chính), ng ườ i ta dùng liên t and và thêm m t câu ñơ n gi n (m nh ñề ph ) có s d ng so ho c too . Ý ngh ĩ a c a hai t này có ngh ĩ a là “c ũ ng th ế ”. John went to the mountains on his vacation, and we did too . John went to the mountains on his vacation, and so did we . I will be in VN in May, and they will too . I will be in VN in May, and so will they . He has seen her play, and the girls have too . He has seen her play, and so have the girls . We are going to the movie tonight, and he is too . We are going to the movie tonight, and so is he . She will wear a custome to the party, and we will too . She will wear a custome to the party, and so will we .
Background image of page 39

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 40
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page39 / 129

thì dùng do does did ñể thay th N u

This preview shows document pages 39 - 40. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online