Course Hero Logo

Ligning 1 er en definitionsligning der beskriver at

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 3 - 5 out of 12 pages.

Ligning 1 er en definitionsligning, der beskriver at det planlagte niveau for udgifter til varer ogtjenesteydelser (PE) er udtrykt ved de endogene størrelser C, som er den privateforbrugsefterspørgsel og I, der er investeringsefterspørgslen samt den eksogene variabel G, der erden offentlige forbrugsefterspørgsel.Ligning 2 er en adfærdsrelation og egentlig en forbrugsfunktion, der beskriver, at den privateforbrugsefterspørgsel har en positiv sammenhæng med indkomsten. Denne er udtrykt somparameteren a, der er borgerens forbrug plus den marginale forbrugstilbøjelig, b. Den marginaleforbrugstilbøjelighed er en sats, der afhænger af den disponible indkomst (Y-T). Skatten i dennemodel er en lump-sum skat.Ved den marginale forbrugstilbøjelighed antages det, at 0<b<0. Dette implicere, at for hver kroneekstra forbrugeren modtager, vil en bestemt andel gå til opsparing og den resterende andel vil gåtil forbrug.Ligning 3 er en ligevægtsbetingelse, der indikerer, at udbuddet af varer og tjenesteydelser (Y) er ligmed den planlagte udgift til varer og tjenesteydelser (PE).Ligning 4 er en adfærdsrelation, der viser, at investeringen afhænger negativt af realrenten.Dette skyldes, at realrenten er et udtryk for alternativomkostningen ved at foretage investeringen.Den udtrykker altså, hvad der kunne været optjent andet steds.Ligning 5 er en ligevægtsbetingelse, der beskriver ligevægten på pengemarkedet. Dette vides dabåde forbrugerprisindekset (P) og det nominelle pengeudbud(M) er eksogent givet. Da må L, denreale pengeefterspørgsel også kendes. Da M er en nominel størrelse der ved at blive divideret medforbrugerprisindekset bliver en real størrelse, er det også klart, at denne netop er lig L.Ligning 6 er både en definitions ligning og en adfærdsrelation. Den definerer at den realepengeefterspørgsel (L) er lig produktionen fratrukket den givne realrente. Da er dette enadfærdsrelation da denne netop afhænger negativt af realrenten.Ligning 7 er en identitetsligning, der beskriver at udbuddet af varer og tjenesteydelser er enfunktion af beskæftigelsen og befolkningens samlede størrelse.3
2.Foretag en kausalanalyse af modellen. Vurder om modellen beskriver økonomien på kortsigt eller på lang sigt. Begrund.Nedenfor er der tegnet en delvist uordnet og ordnet kausalanalyse:Dernæst er der tegnet et pilediagram for modellen:Da ses det tydeligt, at størrelsen L, alene bestemmes i 0.orden af de to eksogene variable M ogP, der angiver hhv. Det nominelle pengeudbud og forbrugerprisindekset. Når L er bestemtpåvirker den direkte de fem endogene variable PE, C, I, Y og r, som simultant bliver bestemt i1.orden af L og parametrene a, b, c, d, e og f samt de to eksogene variable G og T, som er hhv.Offentlig forbrugsefterspørgsel og skatter. I 2.- og sidste orden bestemmes N, der altså direktebliver påvirket af de fem variable fra 1.orden og den sidste parameter g.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture