Ø × iðeòeü i×øeô ðù × ieù ö×ðób je

Info icon This preview shows pages 7–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ø × iÐeÒeÜ i×ØeÔ ÐÙ × ieÙ Ö×ÐÓb je Øe×Øa ØØÖ ibÙ éaÙ jÓÙ eÙ ÖaÝaÒ Ø ÐiÒd ie ÐeÔ ÐÙ × fa ib ÐeÔa ÖÑ ieÙÜÕÙ iÓÒ Øfa iØ ÐÓÖe ÐaÔ ÐÙ ×é ÐeÚ ée eÒ éhaÒgedÙÒÔa ieÑ eÒ ØD aÒ × Ð eÒhèÖeaÙÔ ÖeÑ ieÖÔ Ö iÜ eÔa ieÑ eÒ Øe×Øéga Ð×ÓÒÓÖeD aÒ × Ð eÒhèÖeaÙ ×eÓÒdÔ Ö iÜ ÐegagÒaÒ Ø ÔaÝ e ÐÓÖe ÐaÔ ÐÙ ×é ÐeÚ éeÔa ÖÑ iÐeÒ ×eÑ b Ðed eØÓÙ × Ðe×aÙ ØÖe× jÓÙ eÙ Ö× É Ö iÚ eÞÙÒ eeÒh è ÖeaÙÔ ÖeÑ ie ÖÔ Ö iÜe ØÙÒ eeÒh è ÖeaÙ ×eÓÒdÔ Ö iÜÓÑÑ eÙÒ jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ e ÒÓ ÖÑ a ÐeeÙ ØÓÒaÔÔ ÐiÕÙ e Ö ÐeØh éÓ ÖèÑ edeÜ i×ØeÒedÙÒ éÕÙ iÐib Öed ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe× daÒ ×e×jeÙÜ?êÑ eÕÙ e×Ø iÓÒÔÓÙ Ö ÐeÜ i×ØeÒedÙÒ éÕÙ iÐib Öed ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×Ñ iÜ Øe× D aÒ × Ða ×Ù iØed e ÐeÜ e Ö ieÓÒÒ eÓÒ × id è ÖeÔ ÐÙ ×ÕÙ ed e××ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe× C ÓÒ × id é ÖeÞ ÐeÒh è ÖeaÙÔ ÖeÑ ie ÖÔ Ö iÜE Ü i×ØeØ iÐÙÒ e×ØÖa Øég ie fa ib ÐeÑ eÒ Ø×ØÖ iØeÑ eÒ ØdÓÑ i ÒaÒ Øe?ÓÒ ØÖeÞÕÙ e Ðe jÓÙ eÙ ÖgagÒ e ÐeÒh è ÖeØÓÙ × Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hC a ÖaØé Ö i×eÞ e×éÕÙ iÐib Öe× C ÓÒ × id é ÖeÞ ÐeÒh è ÖeaÙ ×eÓÒdÔ Ö iÜE Ü i×ØeØ iÐÙÒ e×ØÖa Øég ie fa ib ÐeÑ eÒ Ø×ØÖ iØeÑ eÒ ØdÓÑ i ÒaÒ Øe?ÓÒ ØÖeÞÕÙ iÐeÜ i×ØeÙÒéÕÙ iÐib Öed ea ×hÓù Ðe jÓÙ eÙ ÖgagÒ e ÐeÒh è ÖeÓÒ ØÖeÞ eÔ eÒdaÒ ØÕÙ iÐeÜ i×Øed e×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×h iÒ eae×Óù ÐegagÒaÒ ØÒe×ØÔa × Ðe jÓÙ eÙ Ö E Ü eÖ ie6 Ò jeÙd e ÐÓa Ði×a Ø iÓÒ D eÙÜÑ aga × iÒ ×Ú eÒd eÒ Ø ÐeÑ êÑ eÔ ÖÓdÙ iØÙÒ eÔÓÔÙ Ða Ø iÓÒdah e ØeÙ Ö× id eÒ Ø iéeaÙ ×egÑ eÒ Ø [0 , 1] Ô eÒ ×e ÖÔa ÖeÜ eÑ Ô Ðed e×Ú eÒd eÙ Ö×d eg Ðae××Ù Ö ÙÒ eÔ ÐagehÓÑ ÓgèÒ edÙÒk iÐÓÑ è ØÖe Ó ieÒ Ø t 1 e Ø t 2 Ðe× ÐÓa Ði×a Ø iÓÒ ×d e×d eÙÜÑ aga × iÒ ××Ù Ö [0 , 1] Òah e ØeÙ Ö×eÖeÒd ØÓÙ jÓÙ Ö×aÙÑ aga × iÒ ÐeÔ ÐÙ ×Ô ÖÓh e × iÐah e ØeÙ Öe×Ø× iØÙ éaÙÔÓ iÒ Ø i d e [0 , 1] ×ad i×ØaÒeaÙÑ aga × iÒ t e×Ø | t − i | iÐe×Ød i×ØaÒeéga Ðed e×d eÙÜÑ aga × iÒ × iÐÚaaÙÑ aga × iÒ t 1 aÚ eÔ ÖÓbab iÐiØé 1 / 2 e ØaÙÑ aga × iÒ t 2 aÚ eÔ ÖÓbab iÐiØé 1 / 2 C haÕÙ eÑ aga × iÒhÓ i× iØ×a ÐÓa Ði×a Ø iÓÒ t d e×Ó ÖØeÑ aÜ iÑ i×e Ö ÐeÒÓÑ b Öedah e ØeÙ Ö×ÕÙ iÚ ieÒÒ eÒ ØÐÙ i eÔ Öé×eÒ ØeÞ Ða× iØÙa Ø iÓÒÔa ÖÙÒ jeÙ ×ÓÙ ×fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a ÐeÓÔÔÓ ×aÒ Ø Ðe×d eÙÜÑ aga × iÒ ×Ù e Ð× ×ÓÒ Ø Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×d ee jeÙ ? e×egÑ eÒ Ø [0 , 1] e×ØÖeÑ Ô ÐaéÔa ÖÙÒe Ö Ðed eeÒ ØÖe O ad i×ØaÒedÙÒah e ØeÙ Ö i ÙÒ Ñ aga × iÒ t e×Ø ÐaÒg...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern