C\u1ed1 g\u1eafng t\u00ecm m\u1ed9t c\u00e1ch \u0111\u1ec3 t\u0103ng \u0111i\u1ec3m c\u0169ng kh\u00f4ng c\u00f3 \u00edch g\u00ec nh\u01b0 khi b\u1ea1n c\u1ed1 nh\u1ea3y l\u00ean

Cố gắng tìm một cách để tăng điểm

This preview shows page 56 - 59 out of 67 pages.

Cố gắng tìm một cách để tăng điểm cũng không có ích gì như khi bạn cố nhảy lên núi. In fact, rather than giving you any kind of advantage, trying to ‘jump’ up can act as a disadvantage - it wastes time and energy, and when you land, you are in exactly the same place on the mountain as you were before. Trên thực tế, thay vì cho bạn bất kỳ lợi thế nào, cố gắng "nhảy lên" có thể là 1 bất lợi vì nó gây lãng phí thời gian và năng lượng của bạn, và khi bạn hạ cánh, bạn đang ở cùng một vị trí trên ngọn núi mà bạn đã từng leo trước đây. 55
Image of page 56
Ph n 2: Tài li u luy n IELTS For many years, perhaps through concerns about copyright, people have been writing their own versions of IELTS test materials. Trong nhiều năm, có lẽ vì các trở ngại về bản quyền nên mọi người đã viết các tài liệu test IELTS của chính họ. Because these are then advertised as ‘IELTS practice,’ many people believe they are authentic versions of the test. Bởi vì chúng được quảng cáo là "luyện thi IELTS" nên nhiều người cho rằng đây là những phiên bản xác thực của bài kiểm tra. In fact, many of these test materials are unfair and unreliable. Trên thực tế, nhiều tài liệu trắc nghiệm này là không công bằng và không đáng tin cậy. Common features of unfair and unreliable test materials: - Reading passages and listening texts: • are too easy or contain general knowledge (eg commonly known facts) • are too technical and require specialised knowledge - Test questions: • are confusing or rely on tricks and traps to make them seem ‘difficult’ • have more than one possible answer • can be answered without using reading or listening skills. Các tính năng chung của các tài liệu thi thử không công bằng và không đáng tin này là: - Phần đọc các đoạn văn và văn bản nghe: • quá dễ dàng hoặc có kiến thức tổng quát (ví dụ như các sự kiện thường được biết) 56
Image of page 57
• Quá kỹ thuật và đòi hỏi kiến thức chuyên môn - Câu hỏi kiểm tra: • gây nhầm lẫn hoặc dựa vào các thủ thuật và bẫy để làm cho chúng dường như "khó khăn" hơn • có nhiều hơn một câu trả lời • có thể trả lời mà không sử dụng kỹ năng đọc và nghe. - Writing test questions: are confusing, overly complex, or may require specialised knowledge cannot be fully answered in 150 / 250 words can be answered in less than 150 / 250 words are vague and the task is unclear (eg questions that end with ‘Discuss’) - Phần kiểm tra viết: quá khó hiểu, quá phức tạp, hoặc có thể yêu cầu kiến thức chuyên ngành, không thể trả lời đầy đủ bằng 150/250 từ, có thể được trả lời dưới 150/250 từ, bài viết quá mơ hồ và nhiệm vụ không rõ ràng (ví dụ câu hỏi kết thúc bằng 'Thảo luận') - The real IELTS test doesn’t have these features. - Nên nhớ là bài thi IELTS thực không có các đặc tính vừa kể trên. There are no tricks or traps, you must always use reading and listening skills to answer questions, and the questions have one clear answer. Không có thủ đoạn hay bẫy gì cả nên bạn phải luôn luôn sử dụng kỹ năng đọc và nghe để trả lời các câu hỏi, và các câu hỏi có một câu trả lời rõ ràng. In the writing test, the questions force you to show specific writing skills, and do not encourage repetitive or vague and rambling language.
Image of page 58
Image of page 59

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 67 pages?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture