Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ sau Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn

Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ

This preview shows page 5 - 7 out of 7 pages.

40.Cho hàm số yfxcó đồ thị như hình vẽ sau Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn 2019;2020 sao cho phương trình 2 2 2 2 4 2 1 2 0 f x m m f x m m có đúng 8 nghiệm phân biệt. A.1.B.2020.C.2019.D.2. Câu 41.Cho hình chóp .S ABCDcó đáy ABCDlà hình thoi, 2ACa, góc 120BAD. Biết SA SB SC và góc giữa mặt phẳng SCD với mặt đáy bằng 45 . Tính thể tích khối chóp . S ABCD . a V . a . C. 3 4 3 V a . D. 3 4 V a . Câu 42.Tổng tất cả các giá trị của tham số mđể hàm số 25322111020153ym xmxxmmx đồng biến trên bằng Câu 43.Gọi Hlà hình được tạo bởi các điểm biểu diễn nghiệm của phương trình 1 2sin 3 cos3 sin 3 cos3 0 x x x x trên đường tròn lượng giác. Tính diện tích S của hình . H Câu 44.Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D . Biết ABa, khoảng cách từ điểm Ađến mặt phẳng A BC bằng 2 3 a , góc giữa mặt phẳng A BC với đáy bằng thỏa mãn 2 cos 3 . Tính theo a thể tích khối hộp. A.325a.B.32 a . C. 3 4 3 a . D. 3 4 5 9 a . O x y 1 1 3 3 1 2
Image of page 5
Trang 6/6 - Mã đề thi 132 Câu 45.Cho các số thực , ,a b cthỏa mãn 218ca2lim2xaxbxcx . Tính giá trị của biểu thức 5 P a b c . Câu 46.Cho hàm số yfxcó đồ thị hàm đạo hàm fxnhư hình vẽ Số điểm cực đại của hàm số 2 2 16 y f x Câu 47.Gọi Slà tập các giá trị của msao cho hàm số 22 1 2 2 6 x y x mx m m có đúng 2 đường tiệm cận. Số phần tử của tập S Câu 48.Cho hình chóp .S ABCDSAABCD, ABCDlà hình thang vuông tại AD, 2 AB CD , AD CD a , SA x . Tìm giá trị của x để số đo của góc giữa hai mặt phẳng SAB SBC bằng 60 . A.2xa.B.2C.3xa.D.xa. a x . Câu 49. Cho khối chóp . S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bằng V . Gọi M , N , P lần lượt là các điểm trên các cạnh SA , SC , SB sao cho 2 SM MA , 3 SN NC , 4 SP BP . Mặt phẳng MNP chia khối chóp đã cho thành hai phần, thể tích của phần có thể tích nhỏ hơn bằng A. 24 V . B. 6 19 V . C. 34 95 V . D. 2 5 V . Câu 50.Ông An muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật, phần nắp trên ông để trống một ô có diện tích bằng 20% diện tích của đáy bể. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, bể có thể chứa được tối đa 10 3 m nước và giá tiền thuê nhân công là 500000 đồng 2 /m . Hỏi số tiền mà ông phải trả gần nhất với số nào sau đây? ------------- HẾT ------------- x y 1 2 - 1 2 -1 -2 2 O 1
Image of page 6
ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ ------------------------ Mã đề [132] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C A D D B B A C A D C A B D B D D C A B D A A A B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A A C A D B C C B C C B C D B D D B D B B A C C Mã đề [209] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D D A D B A A A A C D D B A A D D D B C D B A B C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D C D B C D B A A C B B A B A C C B B C B C C A Mã đề [357] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B B B B A A C C C B D C D C D C A B D C A D C C B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D A D B D A D B B A A D C B C B A A D A B A A Mã đề [485] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C A C A A B B B D D B B A C C A C C D D B D D A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '14
 • CassandraJ.Runyon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors