Æc ióm iòu khión ång thêi hai van s å iòu

This preview shows page 28 - 39 out of 127 pages.

§Æc ®iÓm ®iÒu khiÓn ®ång thêi hai van S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®ång thêi hai thyristor M¹ch ®iÒu khiÓn T 1 (T 3 ) T 2 (T 4 ) D D BAX W 1 W 2 W 3
Image of page 28

Subscribe to view the full document.

BÀ I GIẢ NG MÔN ĐIỆ N TỬ CÔNG SUẤ T Trang: 29 III. ChØnh l ƣ u ®iÒu khiÓn kh«ng ®èi xøng 1. §Æc ®iÓm ®iÒu khiÓn Kh¾c phôc nh ư îc ®iÓm vÒ ®iÒu khiÓn ®ång thêi hai thyristor T¹i mçi thêi ®iÓm chØ më mét thyristor
Image of page 29
BÀ I GIẢ NG MÔN ĐIỆ N TỬ CÔNG SUẤ T Trang: 30 2. S¬ ®å Tuú theo c¸ch m¾c thyristor cã hai lo¹i s¬ ®å: Van b¸n dÉn nèi cïng cùc tÝnh Van b¸n dÉn nèi kh«ng cïng cùc tÝnh U R T 1 T 2 L D 2 D 1 NA NK A B D 1 D 2 T 2 T 1 R L U NA NK B A
Image of page 30

Subscribe to view the full document.