N� rastin e TVSH s� firmat mund tëfaturat për t� kërkuar kreditim edhe n� qoftë

N? rastin e tvsh s? firmat mund tëfaturat për t?

This preview shows page 1 - 3 out of 36 pages.

pakicë, duke krijuar mundësi shtesë për evazion. Në rastin e TVSH-së, firmat mund të sajojnë faturat për të kërkuar kreditim, edhe në qoftë se blerjet në realitet nuk janë bërë. Ky lloj mashtrimi nuk ekziston nën tatimin mbi shitjet me pakicë. 1
Image of page 1
1. Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe konceptet bazë Për herë të parë Tatimi mbi vlerën e shtuar u prezantua në Francë në 1954 nga Autoriteti tatimor i Francës. Fillimisht u aplikua në bizneset e mëdha, dhe me kalimin e kohës u përfshinë të gjithë sektorët e biznesit. Në Francë, ky tatim është burimi më i rëndësishëm i financave të shtetit, duke siguruar rreth 50% të të ardhurave të hyrave tatimore të shtetit. TVSH u prezantua në vitin 1973 në Mbretërinë e Bashkuar dhe është burimi i tretë më i madh i të ardhurave të qeverisë pas tatimit mbi të ardhurat dhe sigurimeve kombëtare, njihet edhe si tatimi i BE. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, apo TVSH, në Bashkimin Europian është një tatim i përgjithshëm, një tatim konsumi me bazë të gjerë i vlerësuar në vlerën e shtuar të mallrave dhe shërbimeve. Aplikohet pak a shumë mbi të gjitha mallrat dhe shërbimet që janë blerë dhe shitur për përdorim ose konsum në Bashkimin Europian. Mallrat të cilat janë shitur për eksport ose shërbime të cilat janë shitur për klientët jashtë vendit nuk janë zakonisht subjekt i TVSH-së. Nga ana tjetër importet taksohen për të mbajtur një sistem të drejtë për prodhuesit e BE-së në mënyrë që ata mund të konkurrojnë në kushte të barabarta në tregun evropian me prodhuesit dhe furnizuesit nga jashtë BE. Tatimi mbi vlerën e shtuar është: Një tatim i përgjithshëm që zbatohet, në parim, për të gjitha aktivitetet tregtare që përfshijnë prodhimin dhe shpërndarjen e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve. Një tatim konsumi për shkak se ajo paguhet nga konsumatori final. TVSH nuk është detyrim për bizneset. Paguhet tek autoritetet tatimore nga ana e shitësit të mallit, i cili është "person i tatueshëm", por ajo është paguar në të vërtetë nga blerësi tek shitësi si pjesë e çmimit. Është një tatim indirekt. Aplikohet si përqindje e çmimit, që do të thotë se barra aktuale tatimore është e dukshme në çdo fazë të zinxhirit të prodhimit dhe shpërndarjes. Mblidhet me pjesë, nëpërmjet një sistemi të pagesave të pjesshme ku personat e tatueshëm (dmth, bizneset e rregjistruar me TVSH) zbresin nga TVSH që kanë mbledhur shumën e tatimit që kanë paguar për personat tjerë të tatueshëm në blerjet për aktivitetet e tyre të biznesit. Ky mekanizëm siguron që tatimi të jetë neutral pavarësisht se në sa transaksione është përfshirë. Për qëllime të TVSH-së, personi i tatueshëm është çdo individ, partneritet, shoqëri apo kushdo që furnizon mallra dhe shërbime të tatueshme gjatë aktivitetit të biznesit. Megjithatë, nëse qarkullimi vjetor i këtij personi është më pak se një kufi i caktuar (pragu), e cila ndryshon sipas secilit shtet anëtari BE, personi nuk duhet të aplikojë TVSh në shitjet e tij. 1.2TVSH mbi importet dhe eksportet Për qëllime të eksporteve ndërmjet vendeve të BE dhe vëndeve jo-anëtare, nuk ngarkohet TVSH
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes