n� transaksion shpesh e vlerësuar si norma 0 e TVSH dhe TVSH e paguar në

N? transaksion shpesh e vlerësuar si norma 0 e tvsh

This preview shows page 2 - 4 out of 36 pages.

në transaksion shpesh e vlerësuar si norma 0 e TVSH dhe TVSH e paguar në inputet e mallrave të blera për eksport është TVSH e zbritshme. Përsa i përket importeve, TVSH duhet të paguhet në momentin që mallrat janë importuar në mënyrë që ato të vendosen menjëherë në të njëjtin pozitë si mallrat ekuivalente të prodhuara në BE. Subjektet e tatueshëm të regjistruar për TVSH do të lejohen të zbresin këtë TVSH prej TVSH-së së arkëtuar nga shitjet në të ardhmen. 2
Image of page 2
Për shkak se TVSH-ja ka për qëllim të tatoj konsumin e brendshëm, eksportet janë jashtë bazës tatimore të TVSH. Megjithatë, për shkak se TVSH-ja vlerësohet në çdo nivel të prodhimit dhe shpërndarjes, është i nevojshëm një rregullim për të përjashtuar eksportet nga TVSH-ja. Nëse TVSH-ja do të kishte shumë modifikime do të ndryshonte shpërndarjen tatimore, sepse TVSH-ja është e vendosur direkt në konsum, dhe për këtë arsye duhet të tatojë të gjitha familjet në mënyrë të barabartë në shpenzimet që ata bënjnë për mallrat që i nënshtrohen TVSH-së. Familjet me të ardhura të ulëta në përgjithësi shpenzojnë një pjesë të madhe të të ardhurave të tyre në produkte që janë subjekt i TVSH-së, krahasuar me familjet me të ardhura më të larta, dhe për këtë arsye TVSH në përgjithësi do të vendoste një tatim të madh si një përqindje e të ardhurave të familjeve me të ardhura të ulëta. Kjo shpjegon dhe justifikon normat e reduktuara të TVSH-së. Duke pasur parasysh se ligji i BE-së kërkon vetëm që norma standarde e TVSH duhet të jetë së paku 15% dhe përqindja e reduktuar të paktën 5% (vetëm për furnizimet e mallrave dhe shërbimeve të përmendura në një listë), normat aktuale të aplikuara variojnë midis Shteteve Anëtare dhe midis lloje të caktuara të produkteve. Përveç kësaj, disa shtete anëtare kanë mbajtur rregulla të veçanta në fusha të caktuara. Transaksionet ndërkombëtare trajtohen në saj të parimeve të tatimit të destinacionit ose origjinës. Një tatim me bazë destinacionin vendos të njëjtën normë tatimore mbi mallra dhe shërbime pavarësisht se ku e mira është prodhuar. Sipas këtij sistemi, shitjet për klientët në shtetet e tjera (eksportet) përjashtohen nga baza tatimore, ndërsa blerjet nga jashtë (importet) janë të përfshira. Kështu, në qoftë se një prodhues vendas prodhon një produkt në shtetin A me një kosto prej 150€ dhe e shet jashtë për 200€, prodhuesi nuk tatohet për 200 €. Prodhuesi merr një zbritje të tatimit mbi 150€ e kostove të prodhimit. Kjo ka efektin e eliminimit të barrës tatimore për mallrat që janë shitur jashtë vendit. Zbritja e tatimeve që prodhuesi merr në pikën e eksportit është i njohur zakonisht si një rregullim i tatimeve kufitare. Blerjet nga jashtë janë të tatueshme duke vendosur TVSH të importit. Sistemi alternativ me “bazë origjinën” taton të mirat në bazë të origjinës, vendit ku ato prodhohen. Baza e tatueshme është prodhimi vendas, që do të ishte i barabartë me konsumin e brendshëm plus eksportet neto. Eksportet përfshihen në bazën e tatueshme ndërsa importet jo, sepse nuk janë pjesë e prodhimit të brendshëm.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors