Autori i tekstit nga vjet sivjet kish ndryshuar Nuk ishte p\u00ebrzgjedhur autori i

Autori i tekstit nga vjet sivjet kish ndryshuar nuk

This preview shows page 85 - 87 out of 157 pages.

mendova sa i madh është ky fëmijë për të mësuar gjithë këto gjëra! Autori i tekstit nga vjet, sivjet kish ndryshuar. Nuk ishte përzgjedhur autori i vitit të kaluar. Arsyen s’e di. Këtë e kishte përzgjedhur mësuesja e re që erdhi në shkollën tonë. Ne, prindërit, nuk ishim larg. Le të na pyeste! Edhe ne mund të japim kontributin tonë për një asimilim sa më të mirë të programit nga të gjithë nxënësit e shkollës. Kur do të na bëjnë vërtet pjesë të shkollës? Besoj se këto gjëra duhet të diskutohen në bordin e shkollës!” Treguesi C.1.2 Kurrikula shkollore, kapitujt mësimorë, rubrikat që inkurajojnë pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve në procesin mësimor. a. A marrin përgjegjësi mësuesit për arsimimin e të gjithë nxënësve në klasën e tyre, duke i përkrahur nxënësit, dhe a ndjehet kjo nga ana e tyre? b. A ka mundësi që nxënësit ta shfrytëzojnë bibliotekën dhe sallën e kompjuterave në shkollë në mënyrë të pavarur? c. A ndërtohen njësitë bazë mësimore, ora e mësimit, në bazë të ndryshimeve në njohuritë dhe përvojat që kanë nxënësit ? d. A i kushtohet rëndësi aspekteve emocionale dhe intelektuale të nxënësve në orën e mësimit? e. A munden nxënësit të punojnë në mënyra të ndryshme, brenda klasës, siç janë vizatimet, fotografitë, kasetat dhe punimet me shkrim? f. A tërhiqet mendimi i të rriturve, prindërve, komunitetit, mësuesve për hartimin e planit dhe programit mësimor për përmirësimin e mësimit dhe pjesëmarrjen aktive të tyre në procesin mësimor ? g. A e kuptojnë mësuesit që përpjekjet fizike të nxënësve me aftësi të kufizuara dhe sëmundjet kronike që ata kanë, mund t’i lodhin fëmijët dhe rezultatet në procesin mësimor mund të jenë më të ulëta? A kuptohet nga mësuesit lodhja mendore që ata kanë? Pyetje të tjera h. i.
Image of page 85
84 Treguesi C.1.8 Mësuesit planifikojnë, japin mësim dhe i shqyrtojnë planet e ndryshme në partneritet me njëri-tjetrin. a. A planifikohen aktivitetet e orës së mësimit në mënyrë që të shfrytëzohet prania e të rriturve në klasë (prindërve dhe ndihmësmësuesve)? b. A shfrytëzohet mësimdhënia në partneritet si mundësi për krijimin e pikëpamjeve të përbashkëta në orën e mësimit? c. A ofrojnë mësuesit dhe gjithë stafi i shkollës të njëjtin model bashkëpunimi me nxënësit? d. A angazhohen mësuesit së bashku me komunitetin tjetër në shkollë në zgjidhjen e problemeve, në rastet kur përparimi i një nxënësi apo grupi shfaqet si arsye e shqetësimit? e. A ndahet përgjegjësia e stafit pedagogjik të shkollës, të cilët punojnë së bashku, në sigurimin e pjesëmarrjes aktive të të gjithë nxënësve në procesin mësimor? Pyetje të tjera f. g. Këtë vit vajza ime kaloi nga klasa e 4-ërt në të 5-ën. Asaj i japin mësim 3 mësuese. Të treja i njoh, se sa herë bëhej takim me prindër i përshëndesja, por nuk u besoja veshëve kur vajza më thoshte se mësuesja e matematikës kishte kërkesa të tjera në lidhje me kryerjen e detyrave të shtëpisë. Ju afrova dhe e pashë. Në libër ishin shënuar shumë
Image of page 86
Image of page 87

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 157 pages?

 • Fall '15
 • Dr. Kevin Kelley
 • Psychology

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes