{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Teacher - Topic 5 - Bchung KT

Đ i ề u tra xác nh ậ n tính toán quy trình

Info iconThis preview shows pages 7–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
* Đ i u tra……………… * Xác nh n……………. * Tính toán……………. * Quy trình phân tích…. VSA 500 Th nghi m ki m soát Th nghi m c ơ b n Ph ươ ng pháp Th t c ki m toán 21 Các ph ươ ng pháp thu th p b ng ch ng ki m toán
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH Các ph ươ ng pháp phân tích ch y ế u o Phân tích xu h ướ ng (Trend Analysis) o Phân tích t s (Ratio Analysis) o Phân tích d báo (Expectation Analysis) Các ngu n d li u cho phân tích o S li u k này - k tr ướ c o S li u th c t ế - k ế ho ch o S li u đơ n v - Bình quân ngành o S li u tài chính - Phi tài chính 22 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Phân tích xu h ướ ng 0 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naêm 2001 Naêm 2002 Bi u đồ bi ế n độ ng doanh thu qua các tháng n ă m 2002, so v i 2001. Nh n xét? 23 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Phân tích t s xrhombus X là m t công ty th ươ ng m i. N ă m nay, t l lãi g p c a đơ n v s t gi m t 20% xu ng còn 14%. xrhombus D đ oán các kh n ă ng? xrhombus Các th t c ki m toán c n thi ế t? 24
Background image of page 8
9 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Thí d 1: Trong n ă m 2008, chi phí lãi vay ph i tr theo s sách là 390 tri u đồ ng. Tình hình d ư n ơ vay nh ư sau (t đồ ng ) Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dö nôï 2 3 4 2 1 4 2 3 2 1 4 8 Laõi suaát 20% naêm. Haõy xem xeùt söï hôïp lyù cuûa chi phí laõi vay soå saùch. Dö nôï vay bình quaân : 36 tyû : 12 = 3 tyû Chi phí laõi vay hôïp lyù : 3 tyû x 20% = 600 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay theo soå saùch laø 390 trieäu laø khoâng hôïp lyù, caàn kieåm tra chi tieát ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân. Phân tích d báo Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Sau khi phoûng vaán Ban giaùm ñoác, kieåm toaùn vieân bieát ñôn vò coù moät soá khoaûn vay öu ñaõi vôùi laõi suaát thaáp laø 10% naêm. Keát quaû tính toaùn laïi : Laõi suaát 20% : Dö nôï vay bình quaân 1 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Laõi suaát 10% : Dö nôï vay bình quaân laø 2 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Toång chi phí laõi vay öôùc tính laø 400 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay 390 trieäu hôïp lyù Tình huoáng 1 26 Phân tích d báo Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Keát quaû kieåm tra cho thaáy moät soá khoaûn chi phí laõi vay cuûa Ngaân haøng X chöa ghi cheùp laø 195 trieäu . Sau khi ñieàu chænh sai soùt naøy, chi phí laõi vay ñaõ ñieàu chænh: 390 trieäu + 195 trieäu = 585 trieäu thì hôïp lyù.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}