AUDITING - Teacher - Topic 5 - Bchung KT

4 ki ể m tra gi ấ y báo n ợ c ? a ngân hàng

Info iconThis preview shows pages 6–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4. Ki ể m tra gi ấ y báo N ợ c ủ a ngân hàng thanh toán cho m ộ t lô hàng – Ki ể m tra Ủ y nhi ệ m chi thanh toán cho lô hàng đ ó. 5. Ph ỏ ng v ấ n K ế toán tr ưở ng v ề tính h ợ p lý c ủ a kho ả n trích tr ướ c ti ề n đ i ệ n tháng 3/2008 – Ki ể m tra hóa đơ n ti ề n đ i ệ n tháng 3/2008 đ ã nh ậ n đượ c vào đầ u tháng 4/2008. 16 Thí d ụ- Tính thích h ợ p c ủ a b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 S ự đầ y đủ c ủ a b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán Tr ọ ng y ế u C ỡ m ẫ u R ủ i ro 17 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 x Đố i v ớ i các s ố d ư trên b ả ng cân đố i k ế toán, b ằ ng ch ứ ng càng thuy ế t ph ụ c khi th ờ i đ i ể m ki ể m tra càng g ầ n ngày k ế t thúc niên độ . x Đố i v ớ i các kho ả n trên báo cáo k ế t qu ả ho ạ t độ ng kinh doanh, b ằ ng ch ứ ng càng thuy ế t ph ụ c khi th ờ i đ i ể m ki ể m tra càng rãi đề u trong n ă m. Th ờ i gian th ự c hi ệ n th ử nghi ệ m 18 7 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 S ố l ượ ng b ằ ng ch ứ ng c ầ n thu th ậ p đượ c ph ụ thu ộ c vào các nhân t ố sau đ ây:- M ứ c tr ọ ng y ế u đượ c ki ể m toán viên thi ế t l ậ p.- Tính tr ọ ng y ế u c ủ a kho ả n m ụ c.- R ủ i ro ti ề m tàng và r ủ i ro ki ể m soát- R ủ i ro phát hi ệ n S ố l ượ ng b ằ ng ch ứ ng trong th ử nghi ệ m 19 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 20 2. Các ph ươ ng pháp thu th ậ p b ằ ng ch ứ ng Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 * Ki ể m tra ……………..- Ki ể m tra v ậ t ch ấ t - Ki ể m tra tài li ệ u * Quan sát…………….. * Đ i ề u tra……………… * Xác nh ậ n……………. * Tính toán……………. * Quy trình phân tích…. VSA 500 VSA 500 Th ử nghi ệ m ki ể m soát Th ử nghi ệ m c ơ b ả n Ph ươ ng pháp Th ủ t ụ c ki ể m toán 21 Các ph ươ ng pháp thu th ậ p b ằ ng ch ứ ng ki ể m toán 8 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH Các ph ươ ng pháp phân tích ch ủ y ế u o Phân tích xu h ướ ng (Trend Analysis) o Phân tích t ỷ s ố (Ratio Analysis) o Phân tích d ự báo (Expectation Analysis) Các ngu ồ n d ữ li ệ u cho phân tích o S ố li ệ u k ỳ này - k ỳ tr ướ c o S ố li ệ u th ự c t ế- k ế ho ạ ch o S ố li ệ u đơ n v ị- Bình quân ngành o S ố li ệ u tài chính - Phi tài chính 22 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Phân tích xu h ướ ng 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naêm 2001 Naêm 2002 Bi ể u đồ bi ế n độ ng doanh thu qua các tháng n ă m 2002, so v ớ i 2001. Nh ậ n xét?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page6 / 10

4 Ki ể m tra gi ấ y báo N ợ c a ngân hàng thanh...

This preview shows document pages 6 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online