Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ă sisteme interdependente alegerea scopului ș i

Info icon This preview shows pages 167–168. Sign up to view the full content.

ă sisteme interdependente: „alegerea scopului” ș i efortul pentru „atingerea scopului”, primul sistem afectând direc ț ia ac ț iunii, iar cel de-al doilea reglementând comportamentele responsabile pentru atingerea scopului ales. Altfel spus, sunt ridicate dou ă probleme întâlnite frecvent la nivelul motiva ț iei în organiza ț ii: una la nivelul angajamentului sau dispozi ț iei angaja ț ilor de a adopta/interioriza obiectivele organiza ț ionale (ex. implicarea motiva ț ional ă ) ș i alta la nivelul competen ț elor angaja ț ilor de a sus ț ine în timp ș i de a persista în ac ț iunile direc ț ionate spre atingerea obiectivelor acceptate (ex. persisten ț a motiva ț ional ă ). Pornind de la nevoile practice autorii au construit într-o prim ă faz ă un chestionar de evaluare a motiva ț iei în context organiza ț ional. Proba izoleaz ă opt factori descri ș i în literatura de specialitate ca fiind cei care condi ț ioneaz ă persisten ț a motiva ț ional ă ș i construiesc dou ă tipuri de chestionare, de tip autoraportat (Constantin 2008). Dimensiunile propuse (efort, încredere, persisten ță , scop, organizare, concentrare, obstacol, ambi ț ie) sunt validate psihometric la nivelul analizei factoriale efectuate ce le restrânge într-un singur factor, identificat la nivel calitativ, de c ă tre autori, ca fiind persisten ț a motiva ț ional ă . Consisten ț a intern ă verificat ă pentru fiecare dimensiune valideaz ă scalele, coeficien ț ii rezulta ț i (ex. alpha cronbach) fiind mai mari de 0.70. Analizând proba în termeni de validitate concurent ă , convergent ă ș i de diferen ț iere, autorii utilizeaz ă dou ă forme ale chestionarului, una care permite analize de tip corela ț ional ș i alta destinat ă analizelor calitative pentru o aprofundare a rezultatelor. În ceea ce prive ș te persisten ț a motiva ț ional ă ș i stima de sine, corela ț iile indic ă mai degrab ă tendin ț e decât leg ă turi certe, coeficien ț ii ob ț inu ț i fiind de putere slab ă sau mic ă . Analizând persisten ț a ș i dimensiunile accentuate ale personalit ăț ii, autorii g ă sesc rela ț ii corela ț ionale mari pentru persoanele care dispun mai mult de resurse energetice de a depune efort, de avea încredere în capacitatea personal ă de a face fa ță situa ț iei, de a fi perseverent ș i capabil s ă dep ăș easc ă obstacolele. În ceea ce prive ș te factorii de personalitate, corela ț iile semnificative indic ă faptul c ă o persoan ă ambi ț ioas ă este mai extrovertit ă ș i mai stabil ă emo ț ional. Ș i mai detaliat ș i în rela ț ie cu obiectivele personale stabilite se reg ă se ș te descrierea conceptului de persisten ță motiva ț ional ă într-un articol dedicat dezvolt ă rii ș i valid ă rii scalei persisten ț ei motiva ț ionale (Constantin, Holman ș i Hojbot ă 2011).
Image of page 167

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 168
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern