Cho th ấ y ti ề n đang đƣợ c s ử d ụng

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 26 - 28 out of 113 pages.

n kho...), cho th y ti n đang đƣợ c s d ụng làm gì, hình thành từ đâu... M ột công ty có lợ i nhu ận cao nhƣng quản lý dòng tiền kém có th lâm vào tình tr ng phá sả n khi không thể tìm ra đủ lƣợ ng ti n m ặt để chi tr cho nh ng nhu c u t i h n nhƣ trả n vay, tài trợ các nhu cầu hàng tồn kho, chi phí lƣu độ ng. 1.2.2.4 Phân tích tài chính thông qua các hệ số tài chính a. Phân tích khả năng thanh toán Vi ệc đánh giá rủ i ro đây là về m ặt tài chính và chủ y ếu đánh giá khả năng thanh kho n c a doanh nghi ệp vì lí do ngƣờ i cho vay v ốn và các nhà đầu tƣ đều có thể b m t v n n ế u doanh nghi p b v n do đó các nhà đầu tƣ chủ y ếu đánh giá xem các doanh nghi ệp có khả năng vỡ n không. - Kh năng thanh toán tổng quát: Kh năng thanh toán tổng quát = T ổng tài sả n (Đvt:lầ n) T ng n ph i tr
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

17 Đây là chỉ tiêu này cho biế t kh năng thanh toán các khoả n n c a doanh nghi p.Ch s này càng lớn thì khả năng thanh toán củ a doanh nghi ệp càng tốt.Ngƣợ c l i, n ế u ch tiêu này càng nhỏ thì doanh nghiệp càng mấ t d n kh năng thanh toán. - Kh năng thanh toán hiệ n th i: Ch tiêu này là thƣớc đo khả năng có thể tr n cho doanh nghi ệp khi các khoả n n đế n h n. Kh năng thanh toán hiệ n th i = Tài sả n ng n h n (Đvt:lầ n) N ng n h n H s này có giá trị càng cao chứ ng t kh năng thanh toán nợ ng n h n c a doanh nghi ệp càng lớn. Tuy nhiên, nếu giá trị c a h s này quá cao thì điều này lạ i không tốt vì nó phản ánh doa nh nghi ệp đã đầu tƣ quá mức vào tài sản lƣu độ ng so v i nhu c u c a doanh nghi ệp, tài sản lƣu động dƣ thừa thƣờng không tạo thêm doanh thu. - Kh năng thanh toán nhanh: H s thanh toán nhanh thể hi n quan h gi ữa các loại tài sản lƣu động có khả năng chuyển nhanh thành tiền để thanh toán các khoả n n c n chi tr nhanh trong cùng th ời điểm.Hàng tồn kho là tài sản khó hoán chuyển thành tiền nên hàng tồn kho không đƣợ c x ếp vào loại tài sản lƣu động có khả năng chuyển nhanh thành tiề n. Kh năng thanh toán nhan h = Tài sả n ng n h n - Hàng tồ n kho (Đvt:lầ n) N ng n h n T l này thông thƣờ ng n ế u l ớn hơn 1 thì tình hình thanh toán củ a doanh nghi p tƣơng đố i kh quan, doanh nghi ệp có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu thanh toán nhanh. Tuy nhiên, hệ s này quá lớ n l ại gây tình trạ ng m ất cân đố i c
Image of page 27
Image of page 28
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes