6 kết cấu của luận văn nội dung chính

Info icon This preview shows pages 13–17. Sign up to view the full content.

ổn định bền vững trong cả ngắn hạn và dài hạn. 6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Nội dung chính của luận văn gồm những phần chính sau: Lời mở đầu.
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 4 LỜI MỞ ĐẦU NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chương I : Tổng quan về nợ công và tăng trưởng kinh tế. Chương II : Thực trạng nợ công tại Việt Nam. Chương III : Nghiên cứu định lượng tác động nợ công tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Chương IV : Một số khuyến nghị. Kết luận. Ngoài ra, luận văn còn có sáu phụ lục bao gồm những nội dung cần thiết nhằm chi tiết hóa, minh họa và bổ trợ cho nội dung luận văn. Phụ lục được xem như một phần không thể tách rời của luận văn. vineleafboldnevineleafboldnevineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnw
Image of page 14
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 5 CHƯƠNG 1 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt TỔNG QUAN VỀ NỢ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương 1 1.1. KHÁI NIỆM VỀ NỢ CÔNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NỢ CÔNG - TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1.1. Nợ công 1.1.1.1. Khái niệm N ợ công còn gọi là Nợ chính phủ hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác, nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách lũy kế đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 1.1.1.2. Phân loại Nợ chính phủ thường được phân loại như sau: octastar4 Đối tượng cho vay head2right Nợ trong nước: Là các khoản vay từ người cho vay trong nước. head2right Nợ nước ngoài: Là các khoản vay từ người cho vay ngoài nước. octastar4 Thời hạn cho vay head2right Nợ ngắn hạn: Có thời hạn vay từ 1 năm trở xuống. head2right Nợ trung hạn: Có thời hạn vay từ trên 1 năm đến 10 năm. head2right Nợ dài hạn: Có thời hạn vay trên 10 năm. 1.1.1.3. Các hình thức vay nợ của chính phủ octastar4 Phát hành trái phiếu chính phủ Chính phủ có thể phát hành Trái phiếu chính phủ để vay từ các tổ chức, cá
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 6 CHƯƠNG 1 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt nhân. Trái phiếu chính phủ phát hành bằng nội tệ được coi là không có rủi ro tín dụng vì Chính phủ có thể tăng thuế thậm chí in thêm tiền để thanh toán cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn. Trái phiếu chính phủ phát hành bằng ngoại tệ (thường là các ngoại
Image of page 16
Image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern