Course Hero Logo

Alt i alt kan det siges at gælden øger egenkapitalens

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 4 - 6 out of 12 pages.

hvor gælden reducerer ROE. Alt i alt kan det siges, at gælden øger egenkapitalensforrentning når virksomhedens investeringer i gennemsnit har et højere afkast endlånerenten.Nu skal bidraget til ROE fra den finansielle gearing opskrives, så følgende faktorerfremgår direkte:(i): forholdet mellem gæld og egenkapital.(ii): forskellen mellem afkastningsgrad og lånerente.Ligningen for ROE omskrives, så begge disse faktorer fremgår direkte:ROE=AG ∙(1+gældegenkapital(RGAGegenkapital))Hvor hele sidste parentes er bidraget til ROE fra den finansielle gearing. I den sidstebrøk fremgår RG, hvilket er rentegælden (lånerenten), og AG som erafkastningsgraden. Dette er anden faktor. Den første faktor fremgår i den første brøk.De værdier der skal anvendes findes bilag 1 og 2, og derved laves tabel 3:Tabel 3:Bidraget til ROE fra den finansielle gearing, hvor de to faktorer fremgår.2,0880,874ROE:ROE = 14%4%2,088*AG =2,088*AG =Carlsberg: bilag 1 s. 13, 55 og 87Anheuser Busch: bilag 2 s. 26 og 67Bidrag til ROE fra finansiel gearing:1+((126906-53650)/53650)*(6,69-1,36)/6,69 =Bidrag til ROE fra finansiel gearing:1+((258381-71339)/71339)*(4,37-4,58)/4,37 =3
Jens Jensen Erhvervsøkonomi15/3-2019Det ses i tabel 3, at udregningerne passer for Carlsberg, hvorimod den ny udregnedeværdi for ROE for Anheuser Busch afviger fra den tidligere udregnede ROE med 2%,hvilket er en fejlkilde i en af udregningerne. Det kan dog stadigvæk fortolkes for de nyfundne udtryk. For det første er den førstefaktor i Anheuser Busch væsentlig større end Carlsbergs, hvilket betyder, atAnheuser Busch har en større gæld end Carlsberg. Den anden faktor er meget størrefor Carlsberg end for Anheuser Busch, hvilket betyder, at Carlsberg er bedre endAnheuser Busch til at forrente deres penge. Alt i alt kan det siges, at det er forholdetmellem gæld og egenkapital der bidrager mest for den finansielle gearing forAnheuser Busch, hvorimod det er forskellen mellem afkastningsgraden og lånerentender bidrager mest til den finansielle gearing for Carlsberg. 1D.Likividetssituationen, likviditetsgraden, udtrykker forholdet mellem likvide midler,som er til rådighed i den kommende regnskabsperiode, og gæld der forfalder i densamme periode. For at belyse likviditetssituationen for Calrsberg i slutningen af åretskal der udregnes likviditetsgraderne ”current ratio” og ”quick ratio”:Current ratio=omsætningsaktiverkortfristet gældQuick ratio=kontanter+værdipapirer+tilgodehavenderkortfristet gældCurrent ratio viser, hvor mange aktiver der omsættes indenfor et år i forhold til derforfalder indenfor et år. Quick ratio viser, hvor mande aktiver der kan realuseres tilkontanter i forhold til gæld der forfalder indenfor et år. Der foretages udregning iExcel, hvor følgende værdier for likviditetsgraderne findes:Tabel 4:Likviditetsgrader for Carlsberg i 2016.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture